e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: Profanum VEucharystia przedsmakiem nieba

Eucharystia przedsmakiem nieba

✝ ✞ ✝"Przystąpcie do Pana, a rozpromienicie się radością, oblicza wasze nie zapłoną wstydem".
ANTYFONA NA KOMUNIĘ: Ps 34,6

"Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, okazujemy, że jesteśmy rzeczywiście świadomi wielkości tego daru.
[...] Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę Tajemnicę".
Św. Jan Paweł II: Ecclesia de Eucharistia, 61

Jezus do bł. Aleksandriny Marii da Costa:
"Przemawiaj do dusz, córko moja, mów do nich o Różańcu i o Eucharystii.
Różaniec, Różaniec, Różaniec! Eucharystia, moje Ciało i Krew. Eucharystia, Eucharystia, wraz z ofiarami: oto zbawienie dla świata!"
o. Gabriele Amorth: "Ukryta w uśmiechu", Esprit, Kraków 2021 (s.205)

Istota Eucharystii

Rozprawianie o Mszy świętej, sięgającej swymi zrębami czasów apostolskich, o której napisano wiele książek i prac teologicznych nie jest wcale łatwe. Wobec istnienia szeregu wnikliwych i owocnych dociekań, Msza pozostanie dla człowieka zawsze tajemnicą do końca niezgłębioną. [2|]

Pytanie o wymiar sakralny sprawowanej w kościołach Mszy św. jest pytaniem centralnym. Eucharystia jest bowiem sakramentem najbardziej godnym i najświętszym. Eucharystia nie jest tylko jednym z wielu darów, które Kościół otrzymał od swego Pana, ale jest darem największym. Jest to dar Jezusa złożony z samego siebie. Tak rozumiana Eucharystia pojęta także jako zbawcza obecność Jezusa, jako pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół może posiadać. Eucharystia jest najwyższym wyrazem miłości Chrystusa. Jak dobitnie przypomina nam Magisterium Kościoła ostatnich lat, wszystkie wymiary Eucharystii spotykają się ze sobą w aspekcie realnej obecności Chrystusa w konsekrowanych postaciach. Z tego faktu wynika ogromna troska, jaką Kościół zawsze otaczał tajemnicę Eucharystii i z czego także dzisiaj nie może zrezygnować. [1|]

W Ofierze Mszy ciągle na nowo przypominamy sobie po co jesteśmy chrześcijanami, uświadamiamy sobie istotę i powagę naszego posłannictwa. «Święta Ofiara — pisze św. Teresa Benedykta — ukazuje nam w coraz to nowym świetle rdzeń naszej wiary, sens historii świata, tajemnicę wcielenia Odkupiciela. Któż jeśli ma duszę i serce otwarte, potrafi uczestniczyć w niej bez pragnienia ofiary z samego siebie, bez uczucia piekącej tęsknoty, by zatopić siebie i swe ludzkie małe życie w wielkim dziele Odkupienia?». [2|]
☙❤❧


Bez sacrum nie ma Eucharystii

"Im więcej Pan Jezus zniża się w Przenajświętszym Sakramencie, tym większą winniśmy Mu cześć okazywać".
Bł. ks. Michał Sopoćko
Spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny
Św. s. Faustyna i bł. ks. Michał Sopoćko
LuxDei.pl
Z Dziennika duchowego Czcigodnej Służebnicy Bożej s. Leonii Nastałowej:
"Na ołtarzu dokonuje się codziennie tajemnica wiekuistego rodzenia Syna Bożego. Codziennie, w każdej Mszy św. odnawia się Tajemnica Wcielenia Syna Bożego — Jego narodzenia, życia, śmierci, wniebowstąpienia — a tak mało ludzi bierze udział w tych tajemnicach swego odkupienia. Kto rozumie te tajemnice, niech się stara innych pociągnąć do udziału we Mszy św., której wartość jest nieskończona nie tylko ze względu na nieskończoną chwalę, jaką oddaje Bogu, ale i ze względu na korzyść dusz. Gdyby się podwładni dowiedzieli, że ich król otwarł skarbiec niewyczerpany i sam własnoręcznie rozdaje klejnoty, i to w takiej mierze, ile kto unieść potrafi, zapewne nie znalazłby się nikt, kto by nie pospieszył do króla, wiedząc, że koszta podróży opłacą mu się stokrotnie. A czymże są owe skarby królewskie wobec dóbr duchowych jednej, jedynej Mszy św.? Nikogo Jezus nie odprawi z próżnymi rękoma. Pójdźcie czerpać, ile zechcecie, skarbiec otwarty. Nie chciejcie być nędzarzami, bo skarbiec wystarczy na wszelkie ozdoby królewskie, a dziećmi Króla jesteście. Tajemnice Jezusa są waszymi tajemnicami, ale tylko o tyle, o ile zechcecie dobrowolnie i z miłością z nich korzystać" (Uwierzyłam miłości, Zeszyt 1, s.143).
Uwierzyłam miłości
LuxDei

sacrum
LuxDei
Magisterium Kościoła przypomina, że tajemnica Eucharystii, niezależnie od tego, czy jest sprawowana według rytu trydenckiego czy też soborowego, jest zbyt wielka, aby ktoś mógł pozwalać sobie na traktowanie jej według własnej oceny, nie szanowanie jej świętego charakteru. Na straży owego sacrum stoi przede wszystkim doktryna wiary, przepisy prawa liturgicznego oraz przepisy i normy liturgiczne. Kościół ma bowiem szczególny obowiązek zabezpieczenia i umocnienia sacrum Eucharystii. [1|]

Chociaż jest prawdą, że Bóg jest obecny wszędzie, a przez Łaskę jest obecny w każdej duszy będącej w stanie Łaski uświęcającej, to jednak jest to obecność duchowa. Natomiast Obecność Eucharystyczna jest obecnością Pana Jezusa z Jego Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, jest całkowicie unikalną i realną obecnością. Ponieważ Chrystus jest zjednoczony z Ojcem i Duchem, więc cała Trójca Osób Boskich zamieszkuje wtedy serce człowieka i udziela się mu trynitarnie. [3|]
Jak więc nie adorować Boga w Najświętszym Sakramencie?
☙❤❧


Jezus Eucharystyczny Więźniem Miłości

"Rzeczywista obecność Ciała i Krwi Chrystusa w Eucharystii nie da się rozpoznać zmysłami ani rozumem, a tylko wiarą".
"Ten sam skutek, jaki męka Chrystusa wywołała w świecie, Eucharystia wywołuje w każdym człowieku".
św. Tomasz z Akwinu (~1225-1274)
Największy Święty wśród naukowców.
Największy Naukowiec wśród świętych.
św. Tomasz z Akwinu
"Obowiązkiem chrześcijanina jest spotkać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim, co przeżywa się albo przez udział w sakramencie Ofiary Chrystusa, albo w świadczeniu na rzecz ubogich".
"Spożywać ten pokarm i pić ten napój, to trwać w Chrystusie".
"Kiedy spożywamy Eucharystię, dzieje się coś odwrotnego, niż zwykle. Jedząc inny chleb przyswajasz go i po części za każdym razem chleb zmienia się w ciebie. Natomiast ten drugi Chleb jest silniejszy niż ty. Nie będziesz więc w stanie przemienić go, za to on przemieni ciebie: za każdym razem będziesz w części tym, czym jest ten Chleb".
św. Augustyn z Hippony (354-430)
św. Augustyn
"W tym sakramencie zawiera się pełnia łaski, a dusza odzyskuje w nim utracone dobro, on przywraca jej piękno zniekształcone przez grzech".
Tomasz a Kempis (~1380-1471):
"O naśladowaniu Chrystusa"
Tomasz a Kempis
"Niech nikt mi nie mówi, że jest grzesznikiem i dlatego nie śmie zbliżyć się do Komunii św. To tak jakby ktoś powiedział, że jest zbyt chory, dlatego nie chce lekarza ani lekarstw".
"Nie jesteś godzien przyjmować Eucharystii, ale jest ci niezbędna!"
"Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś umierał z głodu obok suto zastawionego stołu".
św. Jan Maria Vianney (1786-1859)
św. Jan Maria Vianney
"Chleb eucharystyczny to chleb, który upodabnia nas do Jezusa, aż staniemy się wszyscy jednym chlebem, jednym ciałem".
Louis Evely (1910-1985)
Ksiądz i pisarz katolicki, autor książek o życiu duchowym
Louis Evely (1910-1985)
"Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów".
"Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz".
"Jezu, wieczny Orle, chcesz karmić swą boską istotą mnie, biedne stworzenie, które obróciło by się w nicość, gdyby Twoje boskie spojrzenie nie dawało mu życia, chwila za chwilą".
św. Teresa z Lisieux (1873-1897)
św. Teresa z Lisieux
"Szczęśliwa dusza, która rzeczywiście całym sercem przylgnęła do Jezusa-Hostii, bo w Nim ma najcenniejszy skarb, jaki ziemia posiada".
"Do Jezusa w tabernakulum się uciekaj, a gdy ci ciężko i smutno, Jego się radź w wątpliwościach, Jego proś o światło, o siłę — i będzie dobrze".
"Daj dziecku Boga, daj mu Jezusa w Komunii świętej, a możesz o jego przyszłość być spokojna".
św. Urszula Ledóchowska (1865-1939)
św. Urszula Ledóchowska
"Jezus stał się chlebem życia, żeby nasycić moje pragnienie Jego Osoby, i cierpiał głód, żebym ja mogła zaspokoić Jego miłość do mnie".
"Przyglądając się Eucharystii widzimy, jak Bóg nas miłuje: uczynił się chlebem życia, żeby zaspokoić w nas głód Jego miłości, i jakby to było mało, On sam stał się zgłodniałym, bezdomnym, nagim, aby w ten sposób dać nam możliwość zaspokojenia Jego głodu naszej miłości".
św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)
św. Matka Teresa z Kalkuty
"Można spotkać chrześcijan, którzy przystępują codziennie do Komunii św. i trwają w grzechu śmiertelnym. Ale nie ma duszy, która by się codziennie modliła i pozostawała w grzechu".
Marta Robin (1902-1981)
Marta Robin
"To prawda zasmucająca Serce Boga: nie jesteśmy przyzwyczajeni myśleć o Nim jak o Kimś, kto ma serce i też pragnie być kochanym i uszczęśliwianym!" [ * ].
o. Augustyn Pelanowski osppe
o. Augustyn Pelanowski osppe

Kościół Katolicki naucza, że w czasie Mszy świętej, w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy — przymioty — pozostają. Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem, czyli zmianą substancji. Zarówno chleb jak i wino przeistaczają się w Jezusa Chrystusa — Jego Ciało, Krew, Duszę i Boskość (Bóstwo), tak iż w Komunii Świętej Chrystus przychodzi do nas cały i prawdziwy. Co ważne, nawet najmniejsza cząstka Konsekrowanej Hostii oraz najmniejsza kropla Konsekrowanego Wina jest zawsze całym i niepodzielnym Chrystusem. W całej rozciągłości potwierdził to m.in. cud eucharystyczny w Lanciano. Dlatego tak ważne jest, aby nawet najmniejsza cząstka przypadkowo nie została utracona i np. przypadkowo nie spadła na ziemię lub nie znalazła się w żadnym innym niegodnym miejscu. [3|]

cz. 1/2
cz. 2/2
☙❤❧


Doświadczając smaku Eucharystii

"Eucharystia to cudowny czas. Inny na nią przychodzę, inny z niej wychodzę.
Tak działa we mnie Trójjedyny przez to wspaniałe Misterium swego Słowa, Ciała i Krwi Przenajświętszej".
[mr]:
Aforyzmy i sentencje niewirtualne człowieka piśmiennego:
Eucharystia, 2008

"Msza św. jest jak lekcja. Duchowa lekcja. Nie wystarczy jednak zaznaczyć swoją obecność, patrzyć i słuchać. Trzeba zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć, aby potem móc odrobić pracę domową. Pracę polegającą na uruchamianiu dobra w świecie. To ono później pracuje na nasz wynik z Egzaminu Ostatecznego".
[mr]:
Aforyzmy i sentencje niewirtualne człowieka piśmiennego:
Duchowa lekcja, 2008

"Biegnę do Ciebie, Panie - Chlebie Żywy, po moc. Wielbię Cię, Panie, dziękując za pomoc".
[mr]:
Aforyzmy i sentencje niewirtualne człowieka piśmiennego:
(Po)moc, 2011
Anonimowy autor [mr]
LuxDei.pl

Oto nadarza się sposobność, by, poświęcając Eucharystii nabożne myśli i refleksje w ramach niniejszego opracowania popełnionego w kończącym się w KK Roku Wiary, spojrzeć raz jeszcze wstecz i odświeżyć sobie wspomnienia wspaniałych przeżyć Eucharystycznych, które z przyzwolenia Bożego stały się moim udziałem. Ich smaku nie sposób przecenić, ich znaczenia nie sposób zbagatelizować, ich głębi nie sposób strywializować. Zatem warto się nimi dzielić z bliźnimi jak chlebem, odkrywając, mimo upływającego czasu, a może właśnie w miarę upływu czasu, ich tajemniczą, duchową pełnię.
  Szukaj w menu PROFANUM I:    
Dziękuję Ci, o Wszechmocny i Miłosierny Boże, który wciąż mnie doświadczasz słodkim jarzmem swej Miłości.
Trójjedyny Boże, szczególnie dziękuję Ci za liczne dary związane z każdą Mszą św., tj. m.in. za dar Ojcowskiego pouczenia Słowem, dar realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza, dar Eucharystycznego pokrzepienia Ciałem i Krwią wcielonego Słowa, dar asystencji Ducha Świętego, dar Twojego błogosławieństwa uczynionego ręką kapłana.
☙❤❧


Cuda Eucharystyczne — galeria

"Pierwszy Cud Eucharystyczny — Lanciano — był spowodowany niewiarą kapłana w obecność Krwi i Ciała w tych postaciach, które trzymał w ręku. I w większości wypadków (jeśli chodzi o Cuda Eucharystyczne) to jest reakcja Boga na świętokractwo, na bluźnierstwo i na niewiarę.
Jeśli pojawiają się w Polsce takie sygnały, takie krople, to znaczy, że Bóg mówi:
— Zaczyna tytaj być niedobrze!
— Ktoś gdzieś tutaj bezcześci Ciało Pańskie!
— Ktoś kogoś przepuszcza przez konfesjonał bez rozgrzeszenia z tych grzechów, z których powinien!
— Ktoś zaczyna niewierzyć!
Bóg się przypomina. Nie zmuszajmy Boga do takich cudów. Lepiej wierzyć, że Bóg jest cudowny, niż zmuszać Go do cudów".
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
fragment wywiadu z filmu: »PROROCTWO« (2017)
autor nieznany

Cud Eucharystyczny jest szczególnym rodzajem cudu. Jest on bowiem nierozerwalnie połączony z jedną z największych tajemnic wiary, z przeistoczeniem chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa podczas Eucharystii. Cud Eucharystyczny poprzez swoją dosłowność uświadamia nam realność tej przemiany, która dokonuje się na ołtarzu podczas konsekracji. Za pierwszy cud eucharystyczny uznaje się wydarzenia, które miały miejsce na początku VIII wieku w Lanciano na terenie Włoch, kiedy to pewien powątpiewający w przeistoczenie kapłan z zakonu św. Bazylego odprawiał Mszę św. w klasztorze pod wezwaniem św. Longina. Kiedy skończył wypowiadanie słów konsekracji, hostia w jego dłoniach przemieniła się we fragment ciała, a wino w kielichu w krew. Od tych niezwykłych wydarzeń minęło już ponad 1250 lat, lecz Cuda Eucharystyczne wydarzają się na całym świecie. W najróżniejszych jego zakątkach dokonało się ich od tego czasu ponad 130. Kilka z nich miało miejsce również w Polsce.
Oto galeria zdjęć prezentujących niektóre Cuda Eucharystyczne, które wydarzyły się w Polsce i na świecie.

Lanciano
LuxDei.pl
Lanciano
LuxDei.pl
Santarem
LuxDei.pl
Offida
LuxDei.pl
Cascia
LuxDei.pl
Ludbreg
LuxDei.pl
Bagno di Romagna
LuxDei.pl
Faverney
LuxDei.pl
Stich
LuxDei.pl
Chirattakonam
LuxDei.pl
Ostina
LuxDei.pl
Naju
LuxDei.pl
Sokółka
LuxDei.pl
Watykan
LuxDei.pl
Vilakannur
LuxDei.pl
Guadalajara
LuxDei.pl
Legnica
LuxDei.pl
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice
Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen .
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie.
Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.
☙❤❧


Źródła internetowe

  1. Bez sacrum nie ma Eucharystii;
  2. KATECHEZA O MSZY ŚWIĘTEJ;
  3. TAJEMNICA EUCHARYSTII;
  4. ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DO BISKUPÓW DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO ZAKONNIKÓW I ZAKONNIC DO KATOLIKÓW ŚWIECKICH ORAZ DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O EUCHARYSTII W ŻYCIU KOŚCIOŁA;
  5. Zestaw slajdów pt. "Cuda Eucharystyczne";
  6. Cuda Eucharystyczne.
Opracowanie popełniłem w październiku 2013 roku [mr]
☙❤❧

♫ "O cuda, cuda" ♫
Muz.: autor nieznany
Sł.: na podstawie Dzienniczka św. s. Faustyny
Wyk.: nieznany
Źródło MP3


O cuda, cuda dzisiaj niepojęte. Cóż Ci się Jezu spodobało we mnie,
Żeś z tronu chwały zszedł w mej duszy ciernie?

Ref.:
Jezus jest we mnie, w moim sercu żyje.
On jest mój, a ja Jego wyłącznie, jedynie.
Serce Jezusa w moim sercu bije,
Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie.

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWYTESTAMENT DUCHOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII