e 
LuxDei.StudiumSacrum to PEWNA STRONA INTERNETU na LuxDei.pl

/Jesteś tutaj: AneksSynkretologizmy

Synkretologizmy

Autorskie formy struktur synkretyczno-logicznychZłote jabłka na sprzętach ze srebra — to słowo mówione w czasie właściwym.
Złota obrączka, kolia ze szczerego złota — wskazówka mądrego dla uszu uważnych.
BT, Prz 25:11-12
Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
BT, Mdr 7:15
Rozumni w mowach sami jako mędrcy wystąpią i niby deszcz wyleją przysłowia doskonałe.
BT, Syr 18:29
Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.
BT, Syr 27:4-7
Początkiem każdego dzieła — słowo, a przed każdym działaniem — myśl.
Korzeniem zamierzeń jest serce, skąd wyrastają cztery gałęzie:
dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę.
BT, Syr 37:16-18
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl
Nie trzeba lecieć na Księżyc, by być bliżej nieba, ale niebo tworzyć w słowach, które się wypowiada do innych, by inni żyli wdzięcznością, a nie zniechęceniem.
o. Augustyn Pelanowski osppe:
»Testament duchowy. Gdy noc staje się jaśniejsza niż dzień«,
Wydawnictwo FIDES, Kraków 2019
Biblia Tysiąclecia
WWW

Od synkretyzmu do synkretologizmu

Synkretyzm

Synkretyzm (greckie synkre-tismós = tożsamość) to pojęcie zwykle rozumiane jako proces i rezultat określonych zmian systemowych; zjawisko harmonijnego współistnienia, przenikania i wzajemnego oddziaływania na siebie rodzajów i gatunków literackich, kategorii estetycznych, funkcji języka, symboliki, idei, rytuałów, filozofii życia, tworzące nową jakość artystyczną, np. dzieła literackiego (typowe zwłaszcza dla tradycji romantycznej: liryczność, epickość i dramatyczność stały się wówczas jednolitą strukturalną całością).
Synkretologizm
LuxDei
Nietrywialną funkcjonalnością owej tożsamości systemowej może być logika rozumiana jako siła sprawcza, niejako napędzająca ów proces zmian oraz polaryzująca go w przestrzeni twórczości człowieka. Zatem, gdy uznamy za naturalny związek między synkretyzmem językowym a logiką wypowiedzi, natychmiast zaczniemy dostrzegać fakt istnienia struktur synkretyczno-logicznych, w których różnorodność wzajemnych powiązań i zależności pojęciowych wydaje się wręcz nieograniczona, ale zawsze realnie osadzona w tym co egzemplifikuje tożsamość człowieka wyrastającą z systemu wartości jakim hołduje. Stąd wynika możliwość łączenia różnych (pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzecznych) elementów wypowiedzi będącej autorskim komentarzem z pogranicza, np. filozofii i religii lub fizyki i kognitywistyki. Tylko brak spójnej wypowiedzi (wynikający, np. z wielomówstwa, pustosłowia lub zniewolenia) zaburza, a nawet wręcz unicestwia ową nieograniczoną przestrzeń związków frazeologicznych.
Na uwagę zasługuje również fakt, że synkretyzm jest charakterystycznym dla małych dzieci sposobem widzenia świata, zwanym także spostrzeganiem globalnym. Niemowlę, nie posiadając jeszcze wykształconej umiejętności analizy i syntezy, wszystko spostrzega całościowo, tj. bez wyodrębniania szczegółów, a więc bez odróżniania od tła, np. postaci osób lub przedmiotów. Jakże wiele podobieństw występuje tu przez analogię ze sferą duchową człowieka, który świadomie poznaje, ucząc się, a poznawszy wystarczająco głęboko, dokonuje wyboru i aktywnie trwa w postawie serdecznego uniżenia względem Boga, którą określamy mianem dziecięctwa duchowego.

Synkretologizm

struktury synkretyczno-logiczne
LuxDei
Czym zatem jest synkretologizm? To moja autorska forma struktury synkretyczno-logicznej obrazująca subtelną tożsamość logiki, którą posługuję się (nieco na przekór stereotypom), odsłaniając (na przestrzeni lat) proces zmian we własnym systemie wartości oraz akcentując niektóre jego skutki mentalne. Staram się przy tym kultywować w swej przestrzeni twórczej: to co prawdziwe (verum), to co dobre (bonum) i to co piękne (pulchrum), niezmiennie pozostając w zgodzie z panującym w klasycznej metafizyce chrześcijańskiej poglądem, że każdy byt jest niesprzeczny, poznawalny i umiejscowiony w określonej strukturze rzeczywistości. A to wszystko z coraz wyraźniejszą dla mnie korzyścią duchową. Wszak we wszystkim możemy rozwijać swoją służbę w sferze ducha. Cokolwiek bowiem nas spotyka w życiu (bardziej lub mniej przyjemnego) może nam służyć do poszukiwania i wypełniania Woli Trójjedynego. Zatem wszystko jest (albo może być) »walutą wieczności«, którą powinniśmy obrócić (z pożytkiem lub z wyrzeczeniem) na »giełdzie doczesności« dla swojego i/lub czyjegoś zbawienia oraz dla chwały Boga. Dlatego, pomnażając talenty lub miny otrzymane od Stwórcy, powinniśmy pamiętać, że czas jest tylko na jakiś czas, a głupcem jest ten, kto, znajdując jedną jedyną, a więc wyjątkową i drogocenną perłę, nie sprzeda wszystkiego, aby ją kupić z zyskiem na wieki (por. BT, Mt 13:45-46). Kupić z zyskiem to nabyć bez pieniędzy (por. BT, Iz 55:1-3), bo cena dla nas — grzeszników/dzieci — zawsze była niedostępna, ale nie dla Odkupiciela, który za nas ją uiścił, abyśmy mogli dzień po dniu wchodzić w posiadanie Nieba — bez pieniędzy i z coraz wyraźniejszą dla nas korzyścią duchową. Tym bardziej, że współczesna kultura (nie wyłączając kultury języka wypowiedzi) została skażona subiektywizmem, relatywizmem i wulgaryzmem, a ofiarą tego wręcz narzucającego się zjawiska padła klasyczna triada platońska obejmująca właśnie Prawdę, Dobro i Piękno. To jest wręcz zatrważające, ale dzisiaj:
  • Prawda już nie jest uzgodnieniem poznania z rzeczywistością, lecz »moim poglądem«...
  • Dobro już nie jest celem, który domaga się spełnienia, lecz »moją zachcianką«...
  • Piękno już nie jest doskonałością i ładem, lecz »moim gustem«...
  Czy zatem można, a jeśli tak to w jaki sposób da się pogodzić dojrzały intelekt człowieka piśmiennego z jego dziecięctwem w wymiarze duchowym...
Niech próbą odpowiedzi na tak postawione pytanie będą moje synkretologizmy. A tymczasem...
— Poprowadź mnie, Panie, po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje Święte Imię (por. BT, Ps 23:3).
— "Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!" (BT, Ps 19:15)
— "Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję" (BT, Ps 25:5).
[mr]

☙❤❧

W imię Miłości Pokora rodzi skromność.
Skromność rodzi cichość.
Cichość rodzi cierpliwość.
Cierpliwość rodzi wyrozumiałość.
Wyrozumiałość rodzi ufność.
Ufność rodzi wierność.
Wierność rodzi przyjaźń.
Przyjaźń rodzi oddanie.
Oddanie rodzi poświęcenie.
Poświęcenie rodzi miłość.
Miłość rodzi miłosierdzie.
Miłosierdzie jest pokorne, ciche, cierpliwe, wyrozumiałe, ufne, wierne, przyjazne, oddane, pełne skromności i poświęcenia w imię Miłości.
Trójjedynej.
[mr]
21.07.2008

Bóg JEST Miłością [ * ].
Miłość to uczucie, ale nie tylko.
Miłość to czynienie dobra, ale nie tylko.
Miłość to sens myśli i słowa, ale nie tylko.
Miłość to głębia prawdy, ale nie tylko.
Miłość to styl życia, ale nie tylko.
Miłość to wzrastanie do ofiary, ale nie tylko.
Miłość jest motywacją i materią oraz istotą i tajemnicą Boga.
[mr]
28.06.2020
W imię Miłości

☙❤❧

Coś więcej Pokora to coś więcej niż być pokornym.
To sposób na realizowanie się w życiu.
Życie to coś więcej niż być żywym.
To sposób na realizowanie się w człowieczeństwie.
Człowieczeństwo to coś więcej niż być człowiekiem.
To sposób na szukanie sensu szczęścia.
Szczęście to coś więcej niż być szczęśliwym.
To sposób na realizowanie się w wieczności.
[mr]
02.11.2008
Modlitwa to coś więcej niż odmawianie.
To rozmowa z miłującym Bogiem.
Spowiedź to coś więcej niż przystąpienie.
To ukorzenie się przed przebaczającym Bogiem.
Eucharystia to coś więcej niż spożywanie.
To karmienie się żywym Bogiem.
[mr]
07.05.2017
Dziecięctwo to coś więcej niż maleńkość.
Maleńkość to coś więcej niż małość.

Godność to coś więcej niż ułomność.
Ułomność to coś więcej niż starość.
Starość to coś więcej niż niepełnosprawność.

Myśl to coś więcej niż zdanie.
Wyznać to coś więcej niż wierzyć.
Wiara to coś więcej niż modlitwa.
Modlitwa to coś więcej niż czyn.

Miłosierdzie to coś więcej niż ofiara.
Ofiara to coś więcej niż cierpienie.
Cierpienie to coś więcej niż nadzieja.
Nadzieja to coś więcej niż cierpliwość.
Cierpliwość to coś więcej niż słabość.

Przebaczyć to coś więcej niż zgrzeszyć.
Grzech to coś więcej niż umieranie.
Umrzeć to coś więcej niż istnieć [ * ].
Istnienie to coś więcej niż bytowanie.
Byt to coś więcej niż okruch.
Okruch to coś więcej niż pustka.

Miłość to nieskończenie więcej niż wszystko.
[mr]
19.07.2020
Jeśli coś jest zgodne z prawem natury,
nie musi być zgodne z prawem naturalnym.
Prawo naturalne to coś więcej niż prawo natury.

Jeśli coś jest zgodne z prawem objawionym,
zawsze będzie zgodne z prawem ewangelicznym.
Prawo ewangeliczne to coś więcej niż prawo objawione.
[mr]
18.04.2023
Coś więcej

☙❤❧

Od sprawiedliwości do miłosierdzia Sprawiedliwość przynagla do opiekuńczości.
Opiekuńczość uzdalnia do współodczuwania.
Współodczuwanie przynagla do wyrozumiałości.
Wyrozumiałość uzdalnia do tolerancyjności.
Tolerancyjność przynagla do przebaczenia.
Przebaczenie uzdalnia do miłosierdzia.
Droga od sprawiedliwości do miłosierdzia jest drogą świętości.
We wzajemnej relacji tych cnót i w duchu poszanowania godności osoby ludzkiej.
[mr]
09.11.2008
Od sprawiedliwości do miłosierdzia

☙❤❧

Awans/degradacja Wiedza to awans.
Wiedzę zdobywa się w wyniku poznania.
Zakres poznania zależy od poziomu ciekawości.
Ciekawość jest szlachetną siostrą ciekawskości.
Ciekawskość prowadzi do wścipskości.
Wścipskość rodzi plotkę.
Plotka degraduje.
[mr]
19.03.2009

Bywają takie rzeczywistości, które w oczach Boga są oczywistością,
a w oczach ludzi zaawansowanym irrealizmem.
Bywają takie czyny, które w oczach Boga są profanacją,
a w oczach ludzi rewolucją obyczajową.
Bywają takie degradacje, które w oczach Boga są próbą,
a w oczach ludzi zwykłym skandalem [ * ].
Bywają takie upokorzenia, które w oczach Boga są szansą,
a w oczach ludzi niepojętą niesprawiedliwością.
Bywają takie cierpienia, które w oczach Boga są Ofiarą,
a w oczach ludzi głupstwem.
Bywają takie nawrócenia, które w oczach Boga są drożyną,
a w oczach ludzi dewocją.
Bywają takie śmierci, które w oczach Boga są ratunkiem,
a w oczach ludzi tragicznym bezsensem.
Bywają takie życiorysy, które w oczach Boga są zarzewiem,
a w oczach ludzi pyrrusowym zwycięstwem.
Bywają takie oczyszczenia, które w oczach Boga są przygotowaniem,
a w oczach ludzi surową karą.
Bywają takie wyróżnienia, które w oczach Boga są świętością,
a w oczach ludzi przesadą.
Bywają takie Awanse, które w oczach Boga są oczywistością,
a w oczach ludzi niepewną rzeczywistością.
[mr]
02.11.2019
Awans-degradacja

☙❤❧

Praca Praca jest modlitwą rąk.
Modlitwa jest rozmową z Bogiem.
Rozmowa jest szansą na zrozumienie.
Szansa jest istotą łaski.
Istota jest głębią rzeczy.
Głębia jest tajemnicą źródła.
Tajemnica jest sensem wiary.
Sens jest materią słowa.
Materia jest przeciwieństwem ducha.
Przeciwieństwo jest wynikiem różnicy.
Wynik jest obrazem skutku.
Obraz jest dziełem światła.
Dzieło jest zwieńczeniem trudu.
Zwieńczenie jest formą szczytu.
Forma jest jakością treści.
Jakość jest preferencją pracy.
[mr]
04.05.2013

Praca generuje zysk.
Zysk może być uczciwy lub niegodziwy.
Kumulacja zysku zapewnia dostatek.
Dostatek może być budujący lub demoralizujący.
Pycha dostatku prowadzi do upadku.
Upadek może być doczesny lub ostateczny.
Dostatek pychy to klęska pracy.
[mr]
09.10.2022
Praca


☙❤❧

Kwintesencja Kwintesencją owocnego dialogu jest sztuka słuchania.
Sztuka słuchania przenika mądrą konwersację.
Mądra konwersacja snuje nić porozumienia.
Nić porozumienia działa jak łańcuch dla kotwicy dogłębnego zrozumienia.
Dogłębne zrozumienie umożliwia dotarcie do sedna sprawy.
Sedno sprawy tworzy podwaliny pełnego poznania.
Pełne poznanie warunkuje nowe otwarcie.
Nowe otwarcie jest aktem twórczym.
Akt twórczy zmienia rzeczywistość bytu.
Rzeczywistość bytu determinuje przyszłość.
Przyszłość jest tajemnicą.
Tajemnica intryguje człowieka dociekliwego.
Człowiek dociekliwy wyczuwa inspirację w niuansach i paradoksach.
Niuanse i paradoksy są kwintesencją wiedzy.
Wiedza uprawnia do dialogu, który jest jej kwintesencją.
[mr]
17-21.09.2013
Kwintesencja

☙❤❧

W opozycji Tym czym dla strzał są pióra, tym dla modlitw — słowa [ * ].
Słowa bywają jak strzały. Strzała jest w opozycji do zbroi.
Tym czym dla ciała jest zbroja, tym dla grzesznika — sakrament.
Sakrament Eucharystii to Krew i Ciało. Ciało jest w opozycji do duszy.
Tym czym dla Boga jest dusza, tym dla pracoholika — praca.
Praca może zastąpić Boga. Bóg jest w opozycji do grzechu.
Tym czym dla człowieka jest grzech, tym dla wygnańca — banicja.
Banicja unieszczęśliwia człowieka. Człowiek jest w opozycji do niewoli.
Tym czym dla więźnia jest niewola, tym dla przestrzeni — krata.
Krata ogranicza więźnia. Więzień trwa w opozycji do wolności.
Tym czym dla ducha jest wolność, tym dla łanów — wiatr.
Wiatr jest konterfektem Ducha. Duch jest w opozycji do materii.
Tym czym dla zatoru jest materia, tym dla powodzi — kra lodowa.
Kra lodowa może tworzyć zatory. Zator jest w opozycji do arterii.
Tym czym dla krwi jest arteria, tym dla patrioty — Ojczyzna.
Ojczyznę cenię jak krew. Krew jest w opozycji do rany.
Tym czym dla blizny jest rana, tym dla kalendarza — czas.
Czas jest przyjacielem blizny. Blizna jest w opozycji do opatrunku.
Tym czym dla żołnierza jest opatrunek, tym dla obrońcy — honor.
Honor jest atrybutem żołnierza. Żołnierz jest w opozycji do wrzawy.
Tym czym dla hałasu jest wrzawa, tym dla szatana — zło.
Zło lubi hałas. Hałas jest w opozycji do ciszy.
Tym czym dla milczenia jest cisza, tym dla bogacza — złoto.
Złotem bywa milczenie. Milczenie jest w opozycji do mowy.
Tym czym dla retoryki jest mowa, tym dla słuchacza — orator.
Orator opanował sztukę retoryki. Retoryka jest w opozycji do pióra.
[mr]
09.02.2017

Kto unika smutku może popaść w rozpacz,
ale ten, kto akceptuje smutek, przeciska się ku szczęściu.
Smutek czyni czas wydłużonym, natomiast szczęście go skraca [ * ].
Smutek stoi w opozycji do szczęścia.

W czasie pomyślności zapomina się o przykrościach,
a w czasie przykrości nie pamięta się o pomyślności [ * ].

Cierpienie nie stoi w opozycji do szczęścia.
Cierpienie czyni czas spowolnionym, natomiast szczęście go przyspiesza.
Kto unika cierpienia może popaść w cierpiętnictwo,
ale ten, kto akceptuje cierpienie, przeciska się ku szczęściu.
[mr]
07.10.2019

"[Czym] w ryju świni złota obrączka,
[tym] piękna kobieta, ale bez rozsądku" [ * ].
Rozsądek nie stoi w opozycji do nadziei.
"Czym ząb zepsuty i noga chwiejna,
tym jest w dniu klęski nadzieja w niewiernym" [ * ].
Niewierność stoi w opozycji do pochwały.
"Czym dla srebra — tygiel, dla złota — piec,
tym dla człowieka — pochwała" [ * ].
Pochwała nie stoi w opozycji do rozsądku?
[mr]
14.10.2020
opozycja


☙❤❧

Tożsamość wyższych form Stworzenie jest dziełem Boga.
Bóg jest tożsamy z Miłością.
Miłość jest wyższą formą modlitwy.
Modlitwa jest wyższą formą dziękczynienia.
Dziękczynienie jest wyższą formą radości.
Radość jest wyższą formą pokoju.
Pokój jest wyższą formą zawierzenia.
Zawierzenie jest wyższą formą zaufania.
Zaufanie jest wyższą formą poznania.
Poznanie jest wyższą formą znajomości.
Znajomość jest wyższą formą dialogu.
Dialog jest wyższą formą zainteresowania.
Zainteresowanie jest wyższą formą zaistnienia.
Zaistnienie jest wyższą formą niebytu.
Niebyt jest tożsamy z nicością.
Nicość jest tworzywem dla Stwórcy.
[mr]
18.02.2017

Tak jak człowiek jest wyższą formą stworzenia,
a mamona wyższą formą bałwochwalstwa,
tak dekalog jest wyższą formą prawodawstwa.

Tak jak analfabetyzm jest wyższą formą nieczytania,
a fryzura wyższą formą owłosienia,
tak wiara jest wyższą formą religijności.

Tak jak post jest wyższą formą niejedzenia,
a modlitwa wyższą formą rozmowy,
tak jałmużna jest wyższą formą pobożności.

Tak jak ślepota jest wyższą formą niedostrzegania,
a głuchota wyższą formą niesłyszenia,
tak ciemnota jest wyższą formą zacofania.

Tak jak tortura jest wyższą formą nienawidzenia,
a głupota wyższą formą niedouczenia,
tak pokuta jest wyższą formą umartwienia.

Tak jak ubóstwo jest wyższą formą nieposiadania,
a pokora wyższą formą skromności,
tak istnienie jest wyższą formą bytu.

Tak jak zbawienie jest wyższą formą nagrodzenia,
a potępienie wyższą formą ukarania,
tak genderyzm jest wyższą formą zakłamania.

Tak jak milczenie jest wyższą formą niemówienia,
a zaduma wyższą formą zamyślenia,
tak śmierć jest wyższą formą skupienia.

Tak jak Raj jest wyższą formą czasoprzestrzeni,
a duchowość wyższą formą fizyczności,
tak wieczność jest wyższą formą doczesności.
[mr]
01.10.2019

Dialog osiąga wyższą formę poprzez milczenie.
Milczenie to sztuka kreowania rozmowy.
Rozmowne milczenie owocuje w zaufaniu.
Bezczynność osiąga wyższą formę poprzez zaufanie.
Ufność to sztuka kreowania bierności.
Bierna ufność owocuje w milczeniu.
[mr]
07.03.2021

Tożsamością miłości jest pełnia.
Pełnią miłości jest zaistnienie.
Pełnią zaistnienia jest życie.
Pełnią życia jest człowieczeństwo.
Pełnią człowieczeństwa jest świętość.
Pełnią świętości JEST, który jest Miłością.
Miłość utożsamia Pełnię.
[mr]
24.07.2021
Tożsamość wyższych form


☙❤❧

Wszystko Można zrobić wszystko.
Nie wszystko jednak zrobić umiemy.
Można powiedzieć wszystko.
Nie wszystko jednak powiedzieć wypada.
Można napisać wszystko.
Nie wszystko jednak pisać się powinno.
Można przeczytać wszystko.
Nie wszystko jednak przeczytać nam wolno.
Można usłyszeć wszystko.
Nie wszystko jednak usłyszeć chcemy.
Można zobaczyć wszystko.
Nie wszystko jednak zobaczyć zdążymy.
Można doświadczyć wszystkiego.
Nie wszystko jednak doświadczyć nam dano.
Można przeżyć wszystko.
Nie wszystko jednak przeżyć pragniemy.
Można zrozumieć wszystko.
Nie wszystko jednak zrozumieć możemy.
Można kupić wszystko.
Nie wszystko jednak kupować należy.
Można wytłumaczyć wszystko.
Nie wszystko jednak tłumaczenie usprawiedliwia.
Można leczyć wszystko.
Nie wszystko jednak ulecza czas.
Można zepsuć wszystko.
Nie wszystko jednak zepsuciu podlega.
Można modlić się o wszystko.
Nie wszystko jednak w modlitwie bywa zgodne z Wolą Boga.
Można przemilczeć wszystko.
Nie wszystko jednak przemilczać się godzi.
Można przeprosić za wszystko.
Nie wszystko jednak wybaczone nam będzie.
Można zmienić wszystko.
Nie wszystko jednak cofnąć się daje.
Można od nowa zacząć wszystko.
Nie wszystko nowe jest jednak lepsze.
[...]
Jeśli jest już za późno, by zacząć,
można zadbać o to, by dobrze zakończyć.
W życiu nie można mieć wszystkiego.
Można jednak spotkać Kogoś,
przy Kim wszystko inne traci na znaczeniu.
Jeśli można z tym Kimś pomilczeć,
znaczy, że można z Nim robić wszystko.
[mr]
19.02.2017
"Wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu" [ * ].
"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę" [ * ].
"Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział" [ * ].
"Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje" [ * ].
"Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch,
udzielając każdemu tak jak chce" [ * ].
"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" [ * ].
"Wszystko badajcie, a co szlachetne — zachowujcie!" [ *
"Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat" [ * ].
[mr]
23.03.2019
Nie wszystko powinno się robić,
lecz wszystko co się robi powinno być prawe.
"Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych" [ * ].
Nie wszystko powinno się mówić,
lecz wszystko co się mówi powinno być prawdą.
"Słowo Twoje jest prawdą" [ * ].
Nie wszystko powinno się pochwalać,
lecz wszystko co się pochwala powinno być szlachetne.
"Wszystko badajcie, a co szlachetne — zachowujcie!" [ * ].
Nie wszystko powinno się dawać,
lecz wszystko co się daje powinno być pożyteczne.
"Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne" [ * ].
Nie wszystko powinno się pisać,
lecz wszystko co się pisze powinno być uczciwe.
"Dla nieprawych wstrętny jest uczciwy" [ * ].
[mr]
25.05.2020
Wszystko przez ręce Niepokalanej...

Trójjedyny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co trudne — Tobie polecam...
W Tobie, Panie, wszystko opływa w przebóstwienie...
Ty JESTEŚ Trójosobowością względem wszystkiego...

Wszechmocny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; po wszystko co niezbędne — ku Tobie się zwracam...
W Tobie, Panie, wszystko zyskuje rozświetlenie...
Ty JESTEŚ Wszechmocą względem wszystkiego...

Przedwieczny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co trwa — na Tobie się wspiera...
W Tobie, Panie, wszystko pokłada swój czas...
Ty JESTEŚ Trascendencją względem wszystkiego...

Miłujący Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co czuje — w Tobie ma ostoję...
W Tobie, Panie, wszystko odnajduje przebaczenie...
Ty JESTEŚ Miłością względem wszystkiego...

Miłosierny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co owocne — ku Tobie się wznosi...
W Tobie, Panie, wszystko jest twórcze...
Ty JESTEŚ Miłosierdziem względem wszystkiego...

Wszechogarniający Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co ważne — na Tobie polega...
W Tobie, Panie, wszystko znajduje swój sens...
Ty JESTEŚ Mądrością względem wszystkiego...

Wszechobecny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co istnieje — o Tobie zapewnia...
W Tobie, Panie, wszystko zaczyna swój byt...
Ty JESTEŚ Źródłem względem wszystkiego...

Dobry Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co mam — Tobie zawdzięczam...
W Tobie, Panie, wszystko osiąga swoje wypełnienie...
Ty JESTEŚ Pełnią względem wszystkiego...

Święty Boże...
Tyś JEST Wszystkim; nad wszystko co cenię — Tobą się karmię...
W Tobie, Panie, wszystko poczyna swe tchnienie...
Ty JESTEŚ Ożywicielem względem wszystkiego...

Niepojęty Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co zaplanowałem — z Tobą zaczynam...
W Tobie, Panie, wszystko ma swoje uzasadnienie...
Ty JESTEŚ Prawodawcą względem wszystkiego...

Niezmienny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko czego się podejmuję — na Tobie opieram...
W Tobie, Panie, wszystko jest ugruntowane...
Ty JESTEŚ Pewnością względem wszystkiego...

Troskliwy Boże...
Tyś JEST Wszystkim; a wszystko czego szukam — w Tobie odnajduję...
W Tobie, Panie, wszystko okryte czułym zaopiekowaniem...
Ty JESTEŚ Delikatnością względem wszystkiego...

Sprawiedliwy Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko kim jestem — Tobie zawierzam...
W Tobie, Panie, wszystko osiąga swoje usprawiedliwienie...
Ty JESTEŚ Sprawiedliwością względem wszystkiego...

Opatrzności, Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co kreuję — na Tobie utwierdzam...
W Tobie, Panie, wszystko posiada prapoczątek...
Ty JESTEŚ jak kamień węgielny względem wszystkiego...

Opiekuńczy Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co urzeczywistniam — z Tobą finalizuję...
W Tobie, Panie, wszystko ma właściwą motywację...
Ty JESTEŚ Wspomożycielem względem wszystkiego...

Prawdomówny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co mogłem — Tobie zaufałem...
W Tobie, Panie, wszystko ma swój cel...
Ty JESTEŚ Prawdą względem wszystkiego...

Mój Boże...
Tyś JEST Wszystkim; to wszystko czego nie mogłem — Tobie zostawiłem...
W Tobie, Panie, wszystko osiągnie uszczęśliwienie...
Ty JESTEŚ Wszystkością względem wszystkiego...

Wielkoduszny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co niezasłużenie dostałem — Tobie oddaję...
Od Ciebie, Panie, wszystko jest darem...
Ty JESTEŚ Darczyńcą względem wszystkiego...

Przebogaty Boże...
Tyś JEST Wszystkim; wszystko co w życiu pomnożyłem — Tobie ofiaruję...
Dla Ciebie, Panie, wszystko może być cenne...
Ty JESTEŚ Nadobfitością względem wszystkiego...

Hojny Boże...
Tyś JEST Wszystkim; za wszystko co z Twojej Woli — Tobie dziękuję...
Od Ciebie, Panie, wszystko jest po coś...
Ty JESTEŚ Nieskończonością względem wszystkiego...

A Wszystko przez ręce Niepokalanej... Jedyny Boże...
[mr]
23-26.10.2020

Zróbcie wszystko co powie wam Mój Syn [ * ].
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody [ * ].
Uczcie zachowywać wszystko co wam przekazałem [ * ].
Jak z nagła nastał potop i pochłonął wszystko — tak powróci Syn Boży [ * ].
Gdy Lot opuścił Sodomę, spadł deszcz ognia i siarki, i wszystko sczezło [ * ].
Wyrzeknijcie się wszystkiego co prowadzi do grzechu [ * ].
Wszystko co robicie na większą Chwałę Bożą czyńcie [ * ].
[mr]
13.11.2020
Wszystko


☙❤❧

Koniec = początek Α
Każdy koniec to nowy początek.
Każdy początek jest jak nowe życie.
Każde życie powinno mieć swoje narodziny.
Każde narodziny domagają się rozwinięcia.
Każde rozwinięcie ma cichy łopot.
Każdy łopot jest skutkiem powiewu.
Każdy powiew niesie w sobie zapach.
Każdy zapach dotyka nozdrzy.
Każde nozdrza otworzyło tchnienie.
Każde tchnienie pochodzi od Ducha.
Każdy duch nie zaznaje śmierci.
Każda śmierć nie jest końcem.
Ω
[mr]
21.02.2017
Wszystko jest kwestią łaski.
Wszystko jest kwestią Łaski.
Wszystko jest Dziełem Łaski.
To wszystko jest Dziełem Łaski.
On — Wszystko — jest Dziełem Łaski.
To On — Wszystko — który JEST Łaską.
To w Nim wszystko jest Łaską.
To w Nim wszystko jest.
W Nim Wszystko jest.
W Nim On jest.
On JEST, który jest.
Wczoraj JEST.
Dzisiaj JEST.
Jutro JEST.
On JEST Α✟Ω
Jam JEST.
Ja JESTEM.
Ja JESTEM, który jestem.
[mr]
04.01.2019
Koniec = początek


♫ "Ukrzyżowana Miłość" ♫
Muzyka, słowa i wykonanie: Zespół Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Wyd.: Płyta CD (Pieśni WMU część VIII) pt. «W Twoich ramionach», 2005
Źródło MP3


☙❤❧

W rzeczy samej/W gruncie rzeczy Nie ma rzeczy niemożliwych do znalezienia lub zgubienia.
Nie ma rzeczy trudnych do zepsucia lub zniszczenia.
Nie ma rzeczy łatwych do zapamiętania lub zapomnienia.
Nie ma rzeczy dziwnych do lansowania lub kreowania.
Nie ma rzeczy tanich do szpanowania lub celebrytowania.
Nie ma rzeczy groźnych do bojkotowania lub lekceważenia.
Nie ma rzeczy pięknych do zeszmacenia lub zszargania.
Nie ma rzeczy widzialnych do niedostrzegania lub zanegowania.
rzeczy niewidzialne do zaprzeczania lub ignorowania.
rzeczy piękne do splugawienia lub zohydzenia.
rzeczy groźne do okiełznania lub ujarzmienia.
rzeczy tanie do promowania lub reklamowania.
rzeczy dziwne do zaakceptowania lub zaaranżowania.
rzeczy łatwe do naprawienia lub popsucia.
rzeczy trudne do pamiętania lub zapomnienia.
rzeczy możliwe do odnalezienia lub zatracenia.
[mr]
24.02.2017

Zgadzanie się ze wszystkimi jest w gruncie rzeczy niezgodą z samym sobą,
a napewno z samym Bogiem [ * ].
Kompromis ze złem jest w gruncie rzeczy konfliktem z samym sobą,
a napewno z samym Bogiem.
Pochwała dla cywilizacji śmierci jest w gruncie rzeczy negacją życia własnego,
a napewno życia z samym Bogiem.
Epatowanie antykulturą gender jest w gruncie rzeczy zgorszeniem siebie,
a napewno wizerunku samego Boga.
[mr]
01.11.2019
W rzeczy samej


☙❤❧

Jedyną/jedynie Jedyną myślą nie do zniesienia jest to,
że można znieść wszystko.
Jedyną ceną nie do zapłacenia jest ta,
którą płacimy za gratisy.
Jedyną rolą nie do zagrania jest ta,
której zagrać nie chcemy.
Jedyną karą nie do wymierzenia jest ta,
którą mierzymy własną winą.
Jedyną forsą nie do roztrwonienia jest ta,
którą trwoniliśmy wczoraj.
Jedyną prawdą nie do uwierzenia jest ta,
w którą uwierzyć nam trudno.
Jedyną osobą nie do zastąpienia jest ta,
której zastępstwo nie jest potrzebne.
Jedyną rzeczą nie do naprawienia jest ta,
której naprawa generuje niewspółmierne koszty.
Jedyną wartością nie do przecenienia jest ta,
którą przecenie już poddano.
Jedyną granicą nie do przekroczenia jest ta,
przez którą krok kończy się upadkiem w odchłań.
Jedyną przeszkodą nie do przeskoczenia jest ta,
która skoczności nie wymaga.
Jedyną szansą nie do skorzystania jest ta,
która korzyści nie przysporzy nikomu.
Jedyną drogą nie do przebycia jest ta,
na której «być» znaczy mniej niż «posiadać».
Jedyną formułą nie do powiedzenia jest ta,
która odpowiednią nawet nie bywa.
Jedyną siłą nie do podważenia jest ta,
którą waży grawitacja.
Jedyną chwilą nie do uchwycenia jest ta,
w której chwyty są niedozwolone.
Jedyną własnością nie do zbycia jest ta,
której niezbywalność jest jej istotą.
Jedyną sztuką nie do wystawienia jest ta,
z której wystawa czyni łakomy kąsek.
Jedyną Miłością nie do wyniszczenia jest ta,
która niszczeniu opiera się Prawdą.
Jedyną pustynią nie do pokonania jest ta,
na której konają samotni w gwarnych miastach.
Jedyną ścieżką nie do zadreptania jest ta,
którą przedreptaliśmy ostatni raz.
Jedyną pewnością nie do zanegowania jest to,
że negacji nie podlega wyłącznie śmierć.
[mr]
25.02.2017

Gdy uciekasz przed swym strachem bywa,
że zdążasz jedynie skrótem na jego spotkanie [ * ].
Gdy nie dostrzegasz własnej pychy bywa,
że w konfrontacji z pokorą innych odczuwasz jedynie rozdrażnienie.
Gdy potępiasz bliźnich bywa,
że jedynie wyostrzasz światło nieuchronnej Sprawiedliwości Bożej.
Gdy usprawiedliwiasz swoją brutalność bywa,
że łagodności innych nie potrafisz jedynie zaakceptować.
Gdy dokarmiasz własną nienawiść bywa,
że dajesz jej jedynie pożywkę z resztek współczucia.
Gdy brniesz w bagnie despotyzmu bywa,
że stały grunt pod stopami to jedynie kwestia wyobraźni.
Gdy zatracasz się w rozwiązłości bywa,
że jedynie pragnienie wstrzemięźliwości może okazać się ostatnią deską ratunku.
Gdy upadasz w bałwochwalstwo bywa,
że jedynie sam Bóg może udzielić ci pierwszej pomocy.
Gdy służysz złemu bywa,
że pęknięte sumienie staje się szczeliną jedynie dla światła Miłosierdzia Bożego.
Gdy biegniesz w promilowej sztafecie bywa,
że uciekasz jedynie przed własnym strachem.
[mr]
16.11.2019

Jedynie w Jezusie Chrystusie mamy Siłę znieść bezsilność
ludzkiego śmiertelnego ciała [ * ].
Jedynie z Ducha Świętego czerpiemy Moc przemiany niemocy
ludzkiej nieśmiertelnej duszy.
Jedynie przez Ojca Przedwiecznego istnieje byt stworzony z niebytu
jako ludzka korona stworzenia.
Jedynie w Trójjedynym Bogu trwa Wola wykupienia z niewoli
ludzkiego grzesznego rodzaju.
Jedynie dzięki Niepokalanej Dziewicy Maryi ocalała Wiara na pustyni niewiary
do Zmartwychwstania Bosko-ludzkiego Syna.
Jedynie ze względu na Boga żywimy Nadzieję wbrew beznadziei
ludzkiej słabości.
[mr]
25.11.2019
Jedyną/jedynie


☙❤❧

Esc czyli ↵ życie (↵)
życie z perspektywą śmierci ↵
doczesne przekleństwo ↵ ból istnienia ↵
smutna prawda ↵ uśmiech przez łzy ↵
brylant cierpienia ↵ trudne dobro ↵
łatwa porażka ↵ kłopotliwa nagroda ↵
gorzka pochwała ↵ marny zysk ↵
klęska urodzaju ↵ rabunkowa gospodarka ↵
agresywna konsumpcja ↵ skarlała duchowość ↵
zezowate szczęście ↵
wątpliwa cnota ↵ niezasłużone względy ↵
banalne mądrości ↵ puste słowa ↵
obietnice na wyrost ↵ mniejsze zło ↵
karykatura piękna ↵ młoda staruszka ↵
(Esc) ożywiająca śmierć (↵)
nieprzemijająca młodość ↵ nieskazitelne piękno ↵
unicestwione zło ↵ spełnione obietnice ↵
żywe Słowo ↵ przedwieczna Mądrość ↵
niekłamane uznanie ↵ cnota bez miary ↵
niewypowiedziane szczęście ↵
duchowość absolutna ↵ zaspokojone potrzeby ↵
zrównoważona aktywność ↵ niewyczerpany dostatek ↵
ponadobfity zysk ↵ niekwestionowana słodycz ↵
wieczna nagroda ↵ wielkie zwycięstwo ↵
wszechogarniające Dobro ↵ Chwała na Wysokości ↵
pełna akceptacja ↵ prawdziwa Radość ↵
błogostan bytowania ↵ nieskończone błogosławieństwo ↵
Życie w realiach Dnia Ósmego ↵
Życie (↵)
[mr]
08.03.2017
Esc czyli ↵


☙❤❧

Zbyt
Jeśli się cofasz, to tylko dlatego, by wziąć rozbieg.
Jednak przez zbyt długi rozbieg możesz zacząć się bać.
Jeśli się boisz, to tylko dlatego, bo jesteś mądry.
Jednak przez zbyt górnolotną mądrość możesz stać się nudny.
Jeśli się nudzisz, to tylko dlatego, bo powinieneś odpoczywać.
Jednak przez zbyt długi odpoczynek możesz popaść w lenistwo.
Jeśli się lenisz, to tylko dlatego, by doznać opamiętania.
Jednak przez zbyt późne opamiętanie możesz zacząć się cofać.

Jeśli się cofasz, to tylko dlatego, by wziąć rozbieg.
Jednak przez zbyt długi rozbieg możesz zacząć się bać.
Jeśli się boisz, to tylko dlatego, bo jesteś mądra.
Jednak przez zbyt górnolotną mądrość możesz stać się nudna.
Jeśli się nudzisz, to tylko dlatego, bo powinnaś odpoczywać.
Jednak przez zbyt długi odpoczynek możesz popaść w lenistwo.
Jeśli się lenisz, to tylko dlatego, by doznać opamiętania.
Jednak przez zbyt późne opamiętanie możesz zacząć się cofać.

Jeśli się cofacie, to tylko dlatego, by wziąć rozbieg.
Jednak przez zbyt długi rozbieg możecie zacząć się bać.
Jeśli się boicie, to tylko dlatego, bo jesteście mądrzy.
Jednak przez zbyt górnolotną mądrość możecie stać się nudni.
Jeśli się nudzicie, to tylko dlatego, bo powinniście odpoczywać.
Jednak przez zbyt długi odpoczynek możecie popaść w lenistwo.
Jeśli się lenicie, to tylko dlatego, by doznać opamiętania.
Jednak przez zbyt późne opamiętanie możecie zacząć się cofać.
[mr]
12.03.2017

Zbyt mało mądrości, która wie, że nic nie wie,
zbyt często dowodzi, że nie wszystko rozumie.
Zbyt mały rozumek, bo nie wie, że wiedzieć nie zdoła,
zbyt często dowodzi, że nie wiele pojmuje.
Zbyt mało pojmując, gdy się wie, że się nie powinno,
zbyt często dowodzi, że nie zawsze się może.
Zbyt mała możliwość, która uczy, że nic ponad miarę,
zbyt często dowodzi, że głupcem jest mędrzec.
[mr]
07.12.2019
zbyt


☙❤❧

Często Niesłuszna krytyka to często ukryty komplement.
Jawny komplement to często zawoalowana kurtuazja.
Planowana kurtuazja to często nieuświadomiona hipokryzja.
Świadoma hipokryzja to często nienazwana pogarda.
Aktywna pogarda to często drzemiąca nienawiść.
Czynna nienawiść to często bezwarunkowa negacja.
Zjadliwa negacja to często usankcjonowana śmierć.
Cywilizacja śmierci to często totalna krytyka.
[mr]
16.03.2017; 12.01.2019
Często szukamy sensu życia
przy pomocy bezsensownych metod.
Często mówimy o kreowaniu przyszłości,
zasklepiając się w przeszłości.
Często szukamy bezpieczeństwa
przy pomocy niebezpiecznych środków.
Często dążymy do pokoju,
szykując nową wojnę.
Często szukamy własnego szczęścia,
unieszczęśliwiając bliźnich.
Często dążymy do dobrobytu,
wpędzając innych w biedę.
Często szukamy Boga,
żyjąc bezbożnie.
Często nie doceniamy Tego,
Kto później staje się dla nas Trójjedynym sensem życia.
[mr]
17.03.2017
Często umniejszamy tych, dzięki którym mamy szansę wzrastać.
Często myślimy o tych, o których chcielibyśmy zapomnieć.
Często naśladujemy tych, którzy są dla nas antyprzykładem.
Często śnimy o tych, przez których nie umiemy zasnąć.
Często krytykujemy tych, od których moglibyśmy się uczyć.
[mr]
18.03.2017
Często


☙❤❧

Bardziej Miłowanie czasem jest nadludzką Ofiarą,
ale nie o miarę tu chodzi, lecz o to, by bardziej żyć.
Post czasem jest najważniejszą decyzją,
ale nie o racje tu chodzi, lecz o to, by bardziej zwyciężać.
Męstwo czasem jest najwybitniejszym wawrzynem,
ale nie o nagrodę tu chodzi, lecz o to, by bardziej wzrastać.
Roztropność czasem jest najmądrzejszym wyborem,
ale nie o spryt tu chodzi, lecz o to, by bardziej rozumieć.
Milczenie czasem jest najlepszą odpowiedzią,
ale nie o złoto tu chodzi, lecz o to, by bardziej być.
Ubóstwo czasem jest największym bogactwem,
ale nie o (nie)dostatek tu chodzi, lecz o to, co bardziej cenić.
Umiarkowanie czasem jest najcenniejszą treścią,
ale nie o przesadę tu chodzi, lecz o to, by bardziej wartościować.
Prostota czasem jest najtrudniejszą formą,
ale nie o kicz tu chodzi, lecz o to, by bardziej tonować.
Skromność czasem jest najpiękniejszym klejnotem,
ale nie o fausz tu chodzi, lecz o to, by bardziej inspirować.
Jałmużna czasem jest najkosztowniejszym gestem,
ale nie o prezent tu chodzi, lecz o to, by bardziej dawać.
Sprawiedliwość czasem jest najboleśniejszym trudem,
ale nie o wysiłek tu chodzi, lecz o to, by bardziej współczuć.
Pokora czasem jest najszlachetniejszą cnotą,
ale nie o pozę tu chodzi, lecz o to, by bardziej służyć.
Czystość czasem jest najniemodniejszą kreacją,
ale nie o symbol tu chodzi, lecz o to, by bardziej dostrzegać.
Modlitwa czasem jest najwykwintniejszą rozmową,
ale nie o słowa tu chodzi, lecz o to, by bardziej słuchać.
Posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa czasem jest najdziwniejszą radą,
ale nie o rutynę tu chodzi, lecz o to, by bardziej kochać.
[mr]
20.03.2017
Nikt nie bywa bardziej nikim od tego, kto nie chce być kimś.
Nikt nie bywa bardziej głuchy od tego, kto nie chce usłyszeć.
Nikt nie bywa bardziej pyszny od tego, kto nie chce nakłonić ucha.
Nikt nie bywa bardziej niemy od tego, kto nie chce przemówić.
Nikt nie bywa bardziej nudny od tego, kto nie chce zamilknąć.
Nikt nie bywa bardziej ślepy od tego, kto nie chce dostrzegać.
Nikt nie bywa bardziej surowy od tego, kto nie chce przymknąć oka.
Nikt nie bywa bardziej kimś od tego, kto nie chce być nikim.
[mr]
21.03.2017

Nie staniesz się bardziej Chrystusowym bez stawania się bardziej Maryjnym.
Nie staniesz się bardziej Maryjnym bez stawania się bardziej Różańcowym.
Nie staniesz się bardziej Różańcowym bez stawania się bardziej rozmodlonym.
Nie staniesz się bardziej rozmodlonym bez stawania się bardziej wyciszonym.
Nie staniesz się bardziej wyciszonym bez stawania się bardziej zasłuchanym.
Nie staniesz się bardziej zasłuchanym bez stawania się bardziej ewangelicznym.
Nie staniesz się bardziej ewangelicznym bez stawania się bardziej duchowym.
Nie staniesz się bardziej duchowym bez stawania się bardziej pokornym.
Nie staniesz się bardziej pokornym bez stawania się bardziej miłującym.
Nie staniesz się bardziej miłującym bez stawania się bardziej miłosiernym.
Nie staniesz się bardziej Miłosiernym od Chrystusa.
[mr]
25.10.2019
Bardziej


☙❤❧

Całość ośmiu błogosławieństw
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Nie chcę limuzyny — nie jestem majętny,
nie zabiegam o mamonę — nie dbam o zbytek,
ale cenię życie i ufam Bogu — oto moje w Nim bogactwo.
¼
Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Nie chcę taniej rozrywki — nie jestem wesołkiem,
nie zabiegam o poklask — nie dbam o konwenanse,
ale cenię smutek ewangeliczny — oto moja pociecha.

Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Nie chcę pseudoprzyjaciół — nie jestem duszą towarzystwa,
nie zabiegam o względy — nie dbam o uznanie,
ale cenię łagodność i znam wartość prawdy — oto moja proklamacja.
½
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Nie chcę osądzać — nie jestem lepszy niż inni,
nie zabiegam o pochwały — nie dbam o dobrą opinię,
ale cenię obietnice Boga — oto moja w Nim nadzieja.

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Nie chcę udawania — nie jestem samowystarczalny,
nie zabiegam o awanse — nie dbam o literę Prawa,
ale cenię uczynek — oto moja potencjalna zasługa.
¾
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Nie chcę hipokryzji — nie jestem produktem bezdusznej ewolucji,
nie zabiegam o zaszczyty — nie dbam o poprawność polityczną,
ale cenię dekalog — oto mój kodeks zasad nienaruszalnych.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Nie chcę być »kimś« — nie jestem zakładnikiem świata,
nie zabiegam o dominację — nie dbam o doraźne klęski/zwycięstwa,
ale cenię wartości ostateczne — oto mój depozyt na wieczność.
1
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Nie chcę uników — nie jestem zalękniony,
nie zabiegam o komfort — nie dbam o efekty wbrew zasadom,
ale cenię Wolę Bożą — oto mój priorytet.

[mr]
26.03.2017
Całość ośmiu błogosławieństw


Posłuchaj homilii na temat 8 błogosławieństw... (21:23) 

Nagranie pochodzi ze zbiorów archiwalnych udostępnionych przez Radio Konsolata

☙❤❧

Nie sposób Nie sposób znaleźć Miłości bez krzyża.
Krzyża bez miłości nie sposób unieść.
Nie sposób osiągnąć porozumienia bez przebaczenia.
Przebaczenia bez porozumienia nie sposób odwzajemnić.
Nie sposób zbudować więzi bez relacji.
Relacji bez więzi nie sposób utrzymać.
Nie sposób uwierzyć Bogu bez Łaski.
Łasce bez Boga nie sposób zaistnieć.
Nie sposób się oprzeć pokusie bez wiary.
Wiary bez pokusy nie sposób umocnić.
Nie sposób zrozumieć człowieka bez Chrystusa.
Chrystusa Boga-Człowieka nie sposób wymazać z dziejów.
[mr]
26.03.2017

Nie sposób uważać Boga za swego Ojca,
gdy Kościoła nie traktuje się jak Matkę [ * ].
Nie sposób uważać Jezusa za swego Króla,
gdy Niepokalanej nie traktuje się jak Królową nieba i ziemi.
Nie sposób uważać siebie za wierzącego,
gdy Zmartwychwstania nie traktuje się jak faktu historycznego.
Nie sposób uważać siebie za Chrześcijanina,
gdy Owoców Ofiary Mszy świętej nie traktuje się jak żywego Jezusa Chrystusa.
Nie sposób uważać siebie za katolika,
gdy życia nie traktuje się jak bezcennego daru Bożego.
[mr]
23.10.2019

Nie ma skutków bez przyczyny.
Nie sposób uniknąć odczłowieczenia, gdy doszło już do odmóżdżenia.
Nie sposób uniknąć zezwierzęcenia, gdy doszło już do odczłowieczenia.
Swawolność to nieodpowiedzialność!
Oto skutki wojny totalnej.

Oto dążenia opozycji totalnej.
Polskość to nienormalność?
Nie sposób uniknąć wynarodowienia, gdy doszło by do odjanopawłowienia.
Nie sposób uniknąć ubezwłasnowolnienia, gdy doszło by do wynarodowienia.
Nie ma skutków, gdy brak przyczyn.
[mr]
18.03.2023
Nie sposób


☙❤❧

Zwykle Zwykle tylko zakochanych czas nie interesuje.
Zwykle tylko interesownych grosik nie wzbogaci.
Zwykle tylko bogatych mamona nie syci.
Zwykle tylko sytych jadłospis nie bawi.
Zwykle tylko rozbawionych biesiada nie smuci.
Zwykle tylko smutnych karnawał nie cieszy.
Zwykle tylko pociesznych uśmiech nie opuszcza.
Zwykle tylko opuszczonym tęsknota nie obca.
Zwykle tylko obcym wstęp nie przysługuje.
Zwykle tylko sługa w służbie się nie leni.
Zwykle tylko leniwy chętnie nie pracuje.
Zwykle tylko pracowitych pośpiech nie zadziwia.
Zwykle tylko dziwaków cud nie ekscytuje.
Zwykle tylko ekscentrykom zwykłość nie przystoi.
Zwykle tylko przystojniaków splendor nie krępuje.
Zwykle tylko krępych sztanga nie zawstydza.
Zwykle tylko wstydliwych scena nie zachęca.
Zwykle tylko chętnym reklamy nie trzeba.
Zwykle tylko potrzebujący w dzieleniu nie skąpi.
Zwykle tylko skąpemu zasiew nie obrodzi.
Zwykle tylko rodzącej bóle nie zaskoczą.
Zwykle tylko skocznym przeszkoda nie straszna.
Zwykle tylko strachliwych bitwa nie uskrzydla.
Zwykle tylko skrzydlatych przepaść nie zatrważa.
Zwykle tylko zatrwożony Boga nie pokocha.
[mr]
29.03.2017

Różnica między sukcesem a porażką
zwykle polega na niepoddawaniu się [ * ].
Różnica między sukcesem optymizmu a porażką pesymizmu
zwykle polega na niezamartwianiu się.
Różnica między optymizmem pracowitości a pesymizmem lenistwa
zwykle polega na owocnym (lub bez-) traktowaniu odpoczynku.
Różnica między pracowitością postu a lenistwem obżarstwa
zwykle polega na odmiennym praktykowaniu wstrzemięźliwości.
[...]
Różnica między abstynencją a pijaństwem
zwykle polega na trwałości (lub nie-) stanu trzeźwości.
Różnica między hojnością a skąpstwem
zwykle nie polega na wysokości jałmużny.
Różnica między modlitwą a jej zaniechaniem
zwykle polega na czasie poświęconym (lub nie-).
Różnica między Niebem a piekłem
zwykle polega na skali ostatecznego sukcesu.
[mr]
20.10.2019

Zwykle nie dostrzegamy, że doczesność jest funkcją wieczności.
Zwykle nie uświadamiamy sobie, że ofiara jest funkcją łaski.
Zwykle nie domyślamy się, że cierpienie jest funkcją zbawienia.
Zwykle nie podejrzewamy, że jestestwo jest funkcją bytu.
Zwykle nie pojmujemy, że imponderabilia są funkcją mądrości.
Zwykle nie wierzymy, że szczęście jest funkcją błogosławieństwa.
Zwykle nie wyobrażamy sobie, że miłość jest funkcją nieskończoności.
Zwykle nie rozumiemy, że czas jest funkcją transcendencji.
[mr]
14.11.2020
Zwykle


☙❤❧

Miara wielkości Miarą twojej wielkości jest wielkość twoich Sprzymierzeńców.
Nie mów swojemu Patronowi, że masz wielki dylemat.
Powiedz dylematowi, że masz wielkiego Patrona.
Nie mów swemu Aniołowi Stróżowi, że masz wielką trudność.
Powiedz trudności, że masz wielkiego Anioła Stróża.
Nie mów temu, co zwan jest Troskliwym Obrońcą Chrystusa, że masz wątpliwości.
Powiedz wątpliwościom, że masz Troskliwego Obrońcę.
Nie mów Matce Najświętszej, że masz wielki kłopot.
Powiedz kłopotowi, że masz Wielką Matkę.
Nie mów Trójjedynemu Bogu, że masz wielki problem.
Powiedz problemowi, że masz Wielkiego Boga.
Miarą wielkości twoich Sprzymierzeńców jest Ich wielkość bez miary.
[mr]
04.04.2017
Prawdziwa wielkość zaczyna się tam,
gdzie już nic w atencji nie chcesz narzucać.
Stajesz się wolny.
Prawdziwa wolność zaczyna się tam,
gdzie już nikomu w fauszu nie musisz nadskakiwać.
Stajesz się przyjazny.
Prawdziwa przyjaźń zaczyna się tam,
gdzie już wszystko w prawdzie możesz powiedzieć.
Stajesz się pokorny.
Prawdziwa pokora zaczyna się tam,
gdzie już zawsze w służeniu odnajdujesz radość.
Stajesz się miłujący.
Prawdziwa miłość zaczyna się tam,
gdzie już niczego w zamian nie oczekujesz.
Stajesz się ubogi.
Prawdziwe ubóstwo zaczyna się tam,
gdzie już tylko duchowo wzrastasz, pozostając nikim.
Stajesz się wielki.
[mr]
09.04.2017
Wolność krzyżami się mierzy [ * ].
Nie ma wolności bez Krzyża.
Miarą wolności są krzyże.
Świętość pokorą się mierzy.
Nie ma świętości bez pokory.
Miarą świętości jest pokora.
Miłość cierpieniem się mierzy.
Nie ma Miłości bez cierpienia.
Miarą Miłości jest cierpienie.
Sprawiedliwość Miłosierdziem się mierzy.
Nie ma Sprawiedliwości bez Miłosierdzia.
Miarą Sprawiedliwości jest Miłosierdzie.
Bóstwo bezmiarem się mierzy.
JEST Bóstwo bez miary.
Miarą Boga JEST bezmiar.
Bezmiar wolnością się mierzy.
Nie ma bezmiaru bez wolności.
Miarą wielkości bezmiaru jest wolność.
[mr]
07.09.2019
Wolność buduje dobrowolność, a dobrowolność kreuje dowolność.
Brzmienie słowa »TAK« polega na możliwości powiedzenia: »NIE«.
Oto miara wielkości dobrej woli.
Dowolność rodzi swawolność, a swawolność karmi bezwolność.
Brzmienie słowa »JA« polega na uporczywości powtarzania: »NIE, bo NIE«.
Oto miara wielkości chorej woli.
Bezwolność przysłania niewolność, a niewolność kamufluje antywolność.
Brzmienie słowa »CHCĘ« polega na nieumiejętności przemilczenia: »NIE i koniec«.
Oto miara wielkości złej woli.
[mr]
16.07.2022
Miara wielkości


☙❤❧

Wiara, Nadzieja, Miłość Wszystko wymaga koniecznego fundamentu.

Wiara ma swój konieczny fundament w Miłości.
Nie wzrasta w wierze ten,
kto nie jest zdolny do miłowania Boga, siebie i bliźniego.
Każdy akt wiary (nawet małej jak ziarenko gorczycy)
jest cenny w oczach Boga.

Nadzieja ma swój konieczny fundament w Wierze.
Nie ma nadziei ten,
kto w nic nie wierzy.
Każdy akt nadziei (nawet wątłej jak nadłamana trzcina)
jest ważny w oczach Boga.

Miłość ma swój konieczny fundament w Nadziei.
Nie czyni z miłości ten,
kto nie pokłada nadziei w Bogu.
Jeden akt czystej miłości
ma nieskończoną wartość w oczach Boga.

Wszystko ma swój konieczny fundament w Bogu.
[mr]
14.04.2017
Wątpliwość Wiarę przed zwątpieniem wmacnia.
Milczenie Prawdę nad milczenie wznosi.
Żal Nadzieję ponad użalanie stawia.
Głód Post przed głodówką chroni.
Śmierć Miłość przed śmiercią ocala.
[mr]
03.02.2018
Nie dlatego wierzymy, bo potrzebujemy Boga,
lecz potrzebujemy Boga, bo wierzymy.
Nie dlatego trfamy przy nadziei, bo pragniemy szczęścia,
lecz pragniemy szczęścia, bo trfamy przy nadziei.
Nie dlatego kochamy, bo potrzebujemy człowieka,
lecz potrzebujemy człowieka, bo kochamy.
[mr]
27.03.2023
Wiara, Nadzieja, Miłość


♫ "Do trzech cnót" ♫
Muzyka: Włodzimierz Korcz
Słowa: Wojciech Kejne
Wydawnictwo: Dwupłytowy album (2xCD) pt. «Michał Bajor 30/30 - Największe Przeboje»,
Agencja Artystyczna MTJ 2005
Źródło MP3


☙❤❧

Bardziej być czy więcej mieć? Być znaczy więcej niż mieć.
Dawaniem można wyrazić miłość.
Miłować znaczy więcej niż kochać.
Miłość można wyrazić przez post.
Pościć znaczy więcej niż nie jeść.
Przez przyjęcie pokarmu można wyrazić zaufanie.
Ufać znaczy więcej niż wierzyć.
Ufna wiara może wyrażać bezkrytyczność.
Brak krytyki znaczy więcej niż pomyśleć.
Myślenie wyraża istnienie.
Istnieć znaczy więcej niż być.
Byt można wyrażać.
[mr]
15.04.2017
Uwierz, aby zrozumieć...
Nie żyjemy, aby jeść, ale jemy, aby żyć.
Nie jesteśmy, aby cierpieć, ale cierpimy, aby być.
Nie trwamy, aby posiadać, ale posiadamy, aby trwać.
Nie pożądamy, aby mieć, ale mamy, aby nie pożądać.
Nie wzrastamy, aby istnieć, ale istniejemy, aby wzrastać.
Nie żyjemy, aby umrzeć, ale umieramy, aby Żyć.
Zrozum, aby uwierzyć...
[mr]
21.06.2020

"Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się nie mając chleba" [ * ].
"Lepiej mieć mało — z bojaźnią Pańską, niż z niepokojem — wielkie bogactwo" [ * ].
"Lepsze mieszkanie w kącie dachu, niż żona swarliwa i dom obszerny" [ * ].
"Lepiej mieszkać w pustyni, niż z żoną kłótliwą, mrukliwą" [ * ].
"Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto" [ * ].
"Lepsza jest jawna nagana niż miłość tajona" [ * ],
"lepszy sąsiad bliski niż brat daleki" [ * ].
"Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nienawiścią" [ * ].
"Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju, niż dom pełen biesiad kłótliwych" [ * ].
"Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi" [ * ].
[mr]
04.10.2020
Więcej mieć niż bardziej być — oto miara marności według dydaktyki Eklezjastesa.
Bardziej być niż więcej mieć — oto miara wielkości według Pełni Chrystusa [ * ].
[mr]
22.09.2022
Bardziej być czy więcej mieć?


☙❤❧

Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś? Chcesz rozśmieszyć Pana Boga — opowiedz Mu o swoich planach [ * ].
Chcesz pocieszyć Pana Boga — opowiedz Mu o swojej nieporadności.
Chcesz uradować Pana Boga — przyjmij Jego Wolę za swoją.
Chcesz uszczęśliwić Pana Boga — oddaj Mu swoje wszystko.
Wciąż wszystko wolisz nieporadnie zaplanować?
[mr]
24.04.2017

Nic nie musisz, bo jesteś wolny i możesz tylko chcieć.
Czasami samo chcenie nie wystarczy, bo potrzebny jest czyn.
Dobrze jest, gdy czyn wynika z wiary. Wówczas wiara jest twórcza, bo staje się napędem dla powinności, a powinność przynagleniem do miłości.
Gdy nic nie musisz, a jednak chcesz, bo wierzysz, że powinieneś,
czynisz dobro, unikając grzechu zaniechania i wówczas wchodzisz na
maleńką drogę miłości.

Nic nie możesz uczynić bez Ducha Świętego, nawet nie jesteś w stanie chcieć.
Aby uczynić na piersiach choćby znak Krzyża świętego potrzebny jest On.
Dobrze jest, gdy On działa w nas i wokół nas. Wówczas czujemy swe powinności, do których zostaliśmy powołani łaską wiary.
Gdy nic nie możesz, a jednak chcesz, bo wierzysz, że powinieneś,
czynisz dobro, będąc tylko narzędziem Ducha Świętego i wówczas idziesz
maleńką drogą miłości.
[mr]
30.06.2019

Najmniejszy jest pierwszy krok!
Chcesz być solą ziemi?
Bacz, byś dla bliźniego nie stał się solą w oku.

Chcesz być doskonały jak kula?
Bacz, by twe pragnienie doskonałości nie stało ci się kulą u nogi.

Możesz być solą ziemi!
Musisz jednak najpierw odrzucić myśl o swej doskonałości, aby potem móc uznać doskonałość Trójjedynego Boga i Jego prymat nad wszystkim.
Dziś to jest więcej niż twoja powinność! A to dopiero pierwszy krok.
[mr]
10-11.07.2019

Gdy przestajesz widzieć to na co patrzysz,
w końcu zaczynasz patrzeć na to czego nie powinieneś oglądać.
Gdy przestajesz słuchać to co mówisz,
w końcu zaczynasz mówić, że nie chcesz słyszeć.
Gdy przestajesz czuć to czego dotykasz,
w końcu zaczynasz dotykać to czego nie możesz odczuwać.
Gdy przestajesz żyć tak jak myślisz,
w końcu musisz zacząć myśleć tak jak żyjesz [ * ].
[mr]
22.09.2019

Słowem możesz pouczyć, ale dobry przykład pociąga bardziej.
Słowem możesz pokazać, ale czasem milczenie wyraża więcej.
Słowem możesz posrebrzyć, ale dyskrecja bywa cenniejsza nad złoto.
Słowem możesz powalczyć, ale głupocie i tak grochem o ścianę.
Słowem możesz uderzyć, ale zwykła obdukcja sińca nie wskaże.
Słowem możesz poranić, ale nie zawsze czas wyleczy ranę.
Słowem możesz zniewalać, ale żywa wiara wolność przywraca.
Słowem możesz upodlić, ale niezłomna nadzieja godność umacnia.
Słowem możesz zdominować, ale żarliwa miłość w prawdę uzbraja.
Słowem możesz zaszczuć, ale marna stąd satysfakcja.
Słowem możesz pokonać, ale bez pogardy dla elemrntarnej uczciwości.
Słowem możesz być chłostany, ale czy umiesz dostrzec w tym Miłość?
Słowem możesz osaczyć, ale prędzej czy później...
Słowem możesz zawsze, ale nigdy kłamstwem.
Słowem możesz wiele, ale mało gadulstwem.
Słowem możesz teraz, ale potem nie musisz.
Słowem możesz tutaj, ale tam najlepiej gestem.
Słowem możesz do czasu, ale nie później.
Słowem możesz zawczasu, ale nie przegap.
Słowem możesz nie w porę, ale nastawaj.
[mr]
17-19.10.2019

Nieszczęśliwi niezaproszeni...
Musisz być przeklętym przez przeklętych,
jeżeli nie chcesz dźwigać ich klątwy [ * ].
Nieszczęśliwi przeklinający...
Musisz być napiętnowanym przez napiętnowanych,
jeżeli nie chcesz nosić ich piętna.
Nieszczęśliwi piętnujący...
Musisz być niechcianym przez niechcianych,
jeżeli nie chcesz doświadczać ich kwasu.
Nieszczęśliwi skwaszeni...
Musisz być wyśmianym przez wyśmianych,
jeżeli nie chcesz słyszeć ich chichotu.
Nieszczęśliwi wyśmiewający...
Musisz być umarłym dla obumierających,
jeżeli nie chcesz doznawać ich nekrozy.
Nieszczęśliwi obumierający...
Musisz być ostatnim z ostatnich,
jeżeli chcesz zaskarbić sobie ich estymę.
Szczęśliwi ostatni...
Musisz być za życiem tych, którym odmawia się życia,
jeżeli chcesz wołać ich głosem, nie mając głosu.
Szczęśliwi wołający...
Musisz być nikim z wyboru,
jeżeli chcesz stawać się równocześnie najmniejszym z Najmniejszych.
Szczęśliwi Najmniejsi...
Musisz być ubogim duchowo wśród biedaków,
jeżeli chcesz nabyć Królestwo Boże.
Szczęśliwi ubodzy...
Musisz być smutnym do czasu pomiędzy pochlebcami,
jeżeli pragniesz wiecznego pocieszenia.
Szczęśliwi zasmuceni...
Musisz być ukołysanym ciszą pomimo zgiełku dnia,
jeżeli chcesz posiąść błękitną planetę.
Szczęśliwi cisi...
Musisz być głodnym sprawiedliwości wśród jej pożeraczy,
jeżeli chcesz zasmakować sytości.
Szczęśliwi łaknący...
Musisz być miłosiernym rozdawnikiem dla ciułaczy marności,
jeżeli chcesz dostąpić Miłosierdzia.
Szczęśliwi miłosierni...
Musisz być czystym na sercu, mimo błota na butach,
jeżeli chcesz oglądać Boga.
Szczęśliwi oczyszczeni...
Musisz być siewcą pokoju nie tylko na pobojowisku,
jeżeli chcesz do elitarnego grona synów Bożych.
Szczęśliwi pokojowi...
Musisz być prześladowanym przez grabieżców sprawiedliwości,
jeżeli chcesz na własność Królestwo Niebieskie.
Szczęśliwi prześladowani...
Musisz być usprawiedliwionym,
jeżeli chcesz wybielić swe szaty we Krwi Baranka.
Szczęśliwi usprawiedliwieni...
Musisz być nagim na wskroś, a nawet na przestrzał,
jeżeli chcesz narodzić się z wody i z Ducha.
Szczęśliwi nadzy...
Musisz być zaproszonym na ucztę,
jeżeli chcesz wejść do radości swego Pana.
Szczęśliwi zaproszeni...
[mr]
01.11.2019

Chcesz mieć rację czy relację?
Racja nie pyta o ceny, lecz o zyski z przeceny.
Chcesz mieć słyszany głos czy niesłychany los?
Tuchląc grosze szyjesz pysze bambosze.
Chcesz wygody czy przygody?
Gromadząc pieniądze skompstwu otwierasz wrzeciądze.
Chcesz doczesnej mamony czy wiecznej korony?
[mr]
01.08.2021
Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?

♫ "Osiem Błogosławieństw" ♫ Muzyka: Jan Pospieszalski, Marek Wierzchucki, Marcin Pospieszalski
Słowa: Biblia Tysiąclecia, Nowy Testament (Mt 5:3-12)
Wykonawcy: Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Kasia Stankiewicz, Robert Amirian, Joszko Broda, Grzegorz Markowski,
Czesław Niemen, Ryszard Rynkowski i Mietek Szcześniak
Gitara basowa: Marcin Pospieszalski
Skrzypce: Wojciech Łukasz
Flety: Joszko Broda
Chórki: Agnieszka Piotrowska, Katarzyna Pysiak
Produkcja i aranżacja: Jan Pospieszalski
Realizacja: Wojciech Przybylski, Wojciech Jakubas
Nagrano w: Studio Plus Square
Mix: Wojciech Przybylski, Wojciech Jakubas
Wydawca: © 1999 Radio Plus
℗ 1999 Radio Plus
Źródło MP3


☙❤❧

Zaufaj mocno +Α+Ω+
Twoje nieznaczenie ma znaczenie.
Zaufaj mocno,
że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy najmniej mniemasz o sobie.
Twoja ufność jest Jej łaską na miarę twojego nieznaczenia.
+Α+Ω+
Twoje ubóstwo duchowe ma znaczenie.
Zaufaj mocno,
że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy nie służysz mamonie, lecz Bogu.
Twoja ufność jest Jego łaską na miarę twojego ubóstwa.
+Α+Ω+
Twoja afirmacja Boga ma znaczenie.
Zaufaj mocno,
że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy Boga postawisz na pierwszym miejscu.
Twoja ufność jest Jego łaską na miarę twojej afirmacji.
+Α+Ω+
Twoja pokora ma znaczenie.
Zaufaj mocno,
że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy najmniej Jej oczekujesz.
Twoja ufność jest Jej łaską na miarę twojego ukorzenia.
[mr]
29.04.2017
Zaufaj mocno


☙❤❧

Przez Maryję Zwycięstwo — jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję [ * ].
Matko Niepokalanie Poczęta,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszego nawrócenia.
Prosimy, zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Pokutujmy!
Pokuta — jeśli zaowocuje, to tylko przez Maryję.
Matko, Przeczysta Dziewico,
módl się za nami pysznymi teraz i w godzinę naszego opamiętania.
Prosimy, uproś dla nas wiarę w Twoje autentyczne Dziewictwo!
Zawierzajmy!
Zawierzenie — jeśli się dokona, to tylko przez Maryję.
Matko, Bogurodzico,
módl się za nami wątpiącymi teraz i w godzinę naszego zawierzenia.
Prosimy, zachowaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Boga!
Miłujmy!
Miłość — jeśli zapłonie, zapłonie przez Maryję.
Matko Nieskalana,
módl się za nami zwaśnionymi teraz i w godzinę naszego pojednania.
Rozpłomień w nas żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!
Przejrzyjmy!
Przejrzenie — jeśli nastąpi, nastąpi przez Maryję.
Matko Pięknej Miłości,
módl się za nami zaślepionymi teraz i w godzinę naszego przejrzenia.
Prosimy, naucz nas szacunku do Twych Świętych wizerunków!
Walczmy!
[mr]
13.05.2017
Przez Maryję


☙❤❧

Dożywocie Cierpienie jest cnotliwą siostrą cierpiętnictwa.
Cierpiętnictwo jest podstępną siostrą obłudy.
Obłuda odsiaduje dożywocie w piekle.
Pokora jest cnotliwą siostrą przekory.
Przekora jest podstępną siostrą pychy.
Pycha odsiaduje dożywocie w piekle.
Świętość jest cnotliwą siostrą świętoszkowatości.
Świętoszkowatość jest podstępną siostrą kłamstwa.
Kłamstwo odsiaduje dożywocie w piekle.
[mr]
20.12.2017
Cierpienie uczy pokory.
Pokora wiedzie do świętości.
Świętość to dożywocie w pokoju Bożym.
[mr]
01.01.2018
Ofiara wynika z Miłości.
Miłość nie lęka się Cierpienia.
Cierpienie jest owocne.
Owocem Miłości Boga jest Życie.
Życie bywa dożywociem Ofiary.
[mr]
30.01.2018
Dożywocie


☙❤❧

Bez Bez trzeźwości nie ma wolności.
Nie ma wolności bez solidarności [ * ].
Bez solidarności nie ma wspólnoty.
Bez wspólnoty nie ma relacji.
Bez relacji nie ma więzi.
Bez więzi nie ma miłości.
Bez miłości nie ma korony cierniowej.
Bez korony cierniowej nie ma aureoli.
Aureola jest zwieńczeniem wolności.
[mr]
05.02.2018
Bez Prawdy nie ma Sprawiedliwości.
Tyś JEST Drogą, Prawdą i Życiem.
Bez Zmartwychwstania nie ma Życia.
Tyś JEST Życiem i Zmartwychwstaniem.
Bez Ciebie — Boga — ani do proga.
Tyś JEST Święty, Sprawiedliwy i Miłosierny.
[mr]
27.02.2018
aureola


☙❤❧

Bądź Bądź wspierający, a nie krytykujący — nie bezkrytyczny, lecz asertywny.
Bądź asertywny, a nie bezczelny — nie lawirant, lecz pracowity.
Bądź pracowity, a nie tyrający — nie bezrobotny, lecz aktywny.
Bądź aktywny, a nie nadgorliwy — nie służalczy, lecz usłużny.
Bądź usłużny, a nie nadskakujący — nie lizus, lecz życzliwy.
Bądź życzliwy, a nie narzucający się — nie wyrachowany, lecz miły.
Bądź miły, a nie przymilny — nie umizgujący się, lecz szczery.
Bądź szczery, a nie gatatliwy — nie milczący, lecz małomówny.
Bądź małomówny, a nie cyniczny — nie wesołkowaty, lecz uśmiechnięty.
Bądź uśmiechnięty, a nie szyderczy — nie pouczający, lecz przykładny.
Bądź przykładny, a nie gołosłowny — nie świętoszkowaty, lecz święty.
Bądź święty, a nie pomnikowy — nie wyidealizowany, lecz upadający.
Bądź upadający, a nie upadły — nie nieskazitelny, lecz prawdziwy.
Bądź prawdziwy, a nie wymyślony — nie teoretyzujący, lecz praktykujący.
Bądź praktykujący, a nie obserwujący — nie figurujący, lecz zaangażowany.
Bądź zaangażowany, a nie wycofany — nie zdystansowany, lecz wspierający.
[mr]
02.10.2018

Bądź silny mocą z wysoka.
Nie ten jest silny, kto lęka się spojrzeć na krzyż,
ale ten, kto przetrwał krzyż mocą Boga!
Nie ten jest silny, kto innych poniża,
ale ten, kto w mocy Boga zniósł upokorzenie [ * ].
Bądź silny mocą z wysoka.
Nie ten jest silny, kto polega wyłącznie na sobie,
ale ten, kto w mocy Boga odkrył własną niewystarczalność!
Nie ten jest silny, kto wiele zgromadził,
ale ten, kto wszystko zawdzięcza mocy Boga.
Bądź silny mocą z wysoka.
Nie ten jest silny, kto dorobił się na krzywdzie ludzkiej,
ale ten, kto z mocy Boga umiał podzielić się chlebem!
Nie ten jest silny, kto pomnożył zasoby doczesne,
ale ten, kto mocny Bogiem zgromadził skarb w niebie.
Bądź silny mocą z wysoka.
[mr]
24.11.2019
Bądź


☙❤❧

Gdzież tam/Tam, gdzie Gdzież tam ze mnie Chrześcijanin, ja nawet nie zacząłem miłować.
Gdzież tam ze mnie miłośnik, ja nawet nie zacząłem podróżować.
Gdzież tam ze mnie podróżnik, ja nawet nie zacząłem widzieć.
Gdzież tam ze mnie widz, ja nawet nie zacząłem klaskać.
Gdzież tam ze mnie klakier, ja nawet nie zacząłem słuchać.
Gdzież tam ze mnie słuchacz, ja nawet nie zacząłem rozumieć.
Gdzież tam ze mnie racjonalista, ja nawet nie zacząłem myśleć.
Gdzież tam ze mnie myśliciel, ja nawet nie zacząłem mądrzeć.
Gdzież tam ze mnie mędrzec, ja nawet nie zacząłem milczeć.
Gdzież tam ze mnie małomówca, ja nawet nie zacząłem słyszeć.
Gdzież tam ze mnie odbiorca, ja nawet nie zacząłem przyswajać.
Gdzież tam ze mnie naśladowca, ja nawet nie zacząłem zakuwać.
Gdzież tam ze mnie kujon, ja nawet nie zacząłem wnikać.
Gdzież tam ze mnie analityk, ja nawet nie zacząłem mierzyć.
Gdzież tam ze mnie mierniczy, ja nawet nie zacząłem działać.
Gdzież tam ze mnie sprawca, ja nawet nie zacząłem chcieć.
Gdzież tam ze mnie zwolennik, ja nawet nie zacząłem wybierać.
Gdzież tam ze mnie wyborca, ja nawet nie zacząłem głosować.
Gdzież tam ze mnie głosiciel, ja nawet nie zacząłem mieć.
Gdzież tam ze mnie posiadacz, ja nawet nie zacząłem być.
Gdzież tam ze mnie pożytek, ja nawet nie zacząłem dawać.
Gdzież tam ze mnie dawca, ja nawet nie zacząłem kochać.
[mr]
30.11.2018

Tam, gdzie jest wola — będzie i porozumienie [ * ].
Tam, gdzie jest porozumienie — będzie i estyma.
Tam, gdzie jest estyma — będzie i współpraca.
Tam, gdzie jest współpraca — będzie i postęp.
Tam, gdzie jest postęp — będzie i dobrobyt.
Tam, gdzie jest dobrobyt — będzie i pokój.
Tam, gdzie jest pokój — będzie i wolność.
Tam, gdzie jest wolność — będzie i bezpieczeństwo.
Tam, gdzie jest bezpieczeństwo — będzie i sprawiedliwość.
Tam, gdzie jest sprawiedliwość — będzie i miłosierdzie.
Tam, gdzie jest miłosierdzie — jest wszystko.
Tam, gdzie jest to wszystko — jest błogostan.
Tam, gdzie jest błogostan — jest szczęście.
Tam, gdzie jest szczęście — jest Królestwo Boże.
Wszędzie tam, gdzie jest Królestwo Boże — jest taż Chwała Boża.
Wszędzie tam, gdzie Chwała Boża — jest Ten, który JEST.
Wszędzie, gdzie JAM JEST — a JESTEM teraz i zawsze — tam jest Moja Wola.
[mr]
19.10.2019
Gdzież tam - tam, gdzie


☙❤❧

Przestań/zacznij Przestań się bać, a zacznij wreszcie patrzeć.
Nie bądź duszą bojącą, lecz patrzącą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie widzieć.
Nie bądź duszą patrzącą, lecz widzącą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie słuchać.
Nie bądź duszą bojącą, lecz słuchającą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie słyszeć.
Nie bądź duszą słuchającą, lecz słyszącą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie ufać.
Nie bądź duszą bojącą, lecz ufającą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie wierzyć.
Nie bądź duszą zalęknioną, lecz wierzącą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie kochać.
Nie bądź duszą bojącą, lecz kochającą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie rozkwitać.
Nie bądź duszą zalęknioną, lecz rozkwitającą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie owocować.
Nie bądź duszą bojącą, lecz owocującą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie siebie umniejszać.
Nie bądź duszą zalęknioną, lecz maleńką.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie miłować.
Nie bądź duszą bojącą, lecz najmnieszą.
[mr]
12.01.2019
Przestań/zacznij


☙❤❧

Tyle — ile Tyle Miłosierdzia — ile Świętości.
Tyle Świętości — ile Sprawiedliwości.
Tyle Sprawiedliwości — ile Łaski.
Tyle Łaski — ile ufności.
Tyle ufności — ile Tajemnicy.
Tyle Tajemnicy — ile zawierzenia.
Tyle zawierzenia — ile wolności.
Tyle wolności — ile uległości.
Tyle uległości — ile duchowego oddania.
Tyle duchowego oddania — ile wielkoduszności.
Tyle wielkoduszności — ile niewystarczalności.
Tyle niewystarczalności — ile możliwości.
Tyle możliwości — ile Bóg zechce.
Tyle Bóg zechce — ile z Jego Woli.
Tyle Jego Woli — ile Prawdy.
Tyle Prawdy — ile Mądrości.
Tyle Mądrości — ile Piękna.
Tyle Piękna — ile Chwały.
Tyle Chwały — ile podobieństwa do Syna Bożego.
Tyle podobieństwa do Syna Bożego — ile szkody od innych.
Tyle szkody od innych — ile Twego, Panie, przyzwolenia.
Tyle Twego przyzwolenia — ile Miłości.
Tyle miłości — ile poznania.
Tyle poznania — ile przebaczenia.
Tyle przebaczenia — ile modlitwy.
Tyle modlitwy — ile przebudzenia.
Tyle przebudzenia — ile kontaktu ze światem.
Tyle kontaktu ze światem — ile obowiązku.
Tyle obowiązku — ile dusz najmniejszych.
Tyle dusz najmniejszych — ile zapomnienia o sobie.
Tyle zapomnienia o sobie — ile posłuszeństwa.
Tyle posłuszeństwa — ile błogosławieństwa.
Tyle błogosławieństwa — ile miłosierdzia.
Miłosierdzie Boże wielbię i o nie zabiegam,
a wszystko inne — o tyle, o ile [ * ].
[mr]
25.08.2019
Tyle — ile


☙❤❧

Zdradziecka odmowa Strach to zdradziecka odmowa pomocy ze strony rozumowania [ * ].
Pycha to zdradziecka odmowa służenia ze strony pokory.
Brutalność to zdradziecka odmowa litości ze strony współodczuwania.
Nienawiść to zdradziecka odmowa współpracy ze strony akceptowania.
Despotyzm to zdradziecka odmowa partnerstwa ze strony wyobraźni.
Rozwiązłość to zdradziecka odmowa wstrzemięźliwości ze strony skromności.
Bałwochwalstwo to zdradziecka odmowa afirmacji Stwórcy ze strony stworzenia.
Zło to zdradziecka odmowa samooceny ze strony sumienia.
Depresja to zdradziecka odmowa światła ze strony nadziei.
Samobójstwo to zdradziecka odmowa walki ze strony istnienia.
Potępienie to zdradziecka odmowa Miłosierdziu ze strony ego.
[mr]
20.10.2019
Zdradziecka odmowa


☙❤❧

Błądzi kto mniema, że... Błądzi kto mniema, że nasze życie jest zabawą, tj.:
— zabawą bez troski o naszą prywatność,
— prywatnością bez troski o naszą intymność,
— intymnością bez troski o naszą fizyczność,
— fizycznością bez troski o naszą moralność,
— moralnością bez troski o naszą etyczność,
— etycznością bez troski o naszą duchowość,
— duchowością bez troski o naszą wolność,
— wolnością bez troski o naszą doczesność,
— doczesnością bez troski o naszą wieczność,
— wiecznością bez związku z naszą boskością,
— boskością uzależnioną od naszej interesowności,
— interesownością niezależną od naszego konsumpcjonizmu,
— konsumpcjonizmem niezależnym od nikczemnego zysku,
— zyskiem niezależnym od podstępnego utargu,
— targiem zyskownym nasze bytowanie [ * ].
[mr]
26.10.2019

Czym ocet dla zębów, a dym dla oczu, tym leniwy dla tych, którzy go wysłali [ * ].
Błądzi kto mniema, że lenistwo da się zatuszować hałaśliwością.
Czym hałas dla uszu, a fetor dla nosa, tym skąpiec dla tych, którzy go prosili.
Błądzi kto mniema, że skąpstwo da się zatuszować jałmużną.
Czym jałmużna dla sakwy, a dziura dla łaty, tym tatuaż dla tych, którzy go nie chcą.
Błądzi kto mniema, że tatuaż da się zatuszować owrzodzeniem.
Czym wrzód dla ciała, a lepra dla trędowatego, tym grzech dla tych, którzy zbłądzili.
Błądzi kto mniema, że grzeszność da się zatuszować ideologią.
Czym ideologia LGBT+ dla kultury, a zaraza dla zdrowych, tym zgnilizna moralna dla tych, którzy ją tolerują, ale jej nie akceptują.
Błądzi kto mniema, że zgniliznę da się zatuszować octem.
[mr]
20.09.2020

I gorliwość niedobra przy braku rozwagi, błądzi, kto... biegnie za prędko [ * ].
I elokwencja niedobra przy braku powściągliwości, błądzi, kto... mówi za wiele.
I pracowitość niedobra przy braku umiaru, błądzi, kto... w pracoholizm popada.
[mr]
09.10.2020

Głupimi są ci, którzy sądzą, że są mędrcami.
Błądzi, kto mniema, że... głupota ma racjonalny kres.
Mądrymi są ci, którzy wiedzą, że są głupcami.
Nie błądzi, kto mniema, że... możemy refleksyjnie dosięgnąć granic mądrości.
Mądrość jest cnotą prowadzącą do świętości.
Świętymi są ci, którzy mają się za grzeszników.
Błądzi, kto mniema, że... świętość jest dla nielicznych.
Grzesznikami są ci, którzy sądzą, że są świętymi.
Nie błądzi, kto mniema, że... możemy w sobie zagłuszyć poczucie grzechu.
Jednym z grzechów ciężkich jest głupota.
[mr]
25.03.2023
Błądzi kto mniema, że...

☙❤❧

Tak jak Nienawiść prawdziwa potrafi dać wolność, tak jak
fałszywa miłość zniewolić [ * ].
Wrogość prawdziwa potrafi odsłonić prawdę, tak jak
fałszywa (bo interesowna) przyjaźń zakłamanie.
Niechęć prawdziwa potrafi sprowadzić bezpieczeństwo, tak jak
fałszywa (bo zawoalowana) życzliwość zagrożenie.
Krytyka prawdziwa potrafi zmobilizować, tak jak
fałszywy (bo nieszczery) komplement zdołować.
Szpetota prawdziwa potrafi zasłaniać pełnię, tak jak
fałszywa (bo wykreowana) uroda pustkę.
Ubóstwo prawdziwe potrafi skrywać Bóstwo, tak jak
fałszywy (bo lichwiarski) przepych plugastwo.
Światłość prawdziwa potrafi zwiastować świętość, tak jak
fałszywa (bo sześciokolorowa) tęcza upadek.
[mr]
26.10.2019

Tak jak nad słowem jest myśl,
tak nad projektem — pomysł.
Tak jak nad ideą jest produkt,
tak nad prototypem — masówka.
Tak jak nad dziełem jest autor,
tak nad stworzeniem — Stwórca.
Tak jak nad Przeznaczeniem jest Opatrzność,
tak nad Sprawiedliwością — Miłosierdzie.
Tak jak nad wykształceniem jest doświadczenie,
tak nad wiedzą — Mądrość.
Tak jak nad grzechem jest przebaczenie,
tak nad pokorą — usprawiedliwienie.
Tak jak nad zegarem jest czas,
tak nad horyzontem — przestrzeń.
Tak jak nad ciemnością jest jasność,
tak nad śmiercią — Zmartwychwstanie.
Tak jak nad racjonalizmem jest irracjonalizm,
tak nad przyziemnością — Wniebowstąpienie.
Tak jak nad profanacją jest ekspiacja,
tak nad deprawacją — wychowanie.
Tak jak nad chucią jest opamiętanie,
tak nad namiętnością — wstrzemięźliwość.
Tak jak nad pełnoletnością jest dorosłość,
tak nad dorosłością — dojrzałość.
Tak jak nad tęczą jest zorza,
tak nad seksualnością — odpowiedzialność.
Tak jak nad kodeksem jest prawodawca,
tak nad przestępstwem — wyrok.
Tak jak nad nadirem jest zenit,
tak nad materią — duch.
Tak jak nad ujściem jest źródło,
tak nad wszystkim — JAM JEST czyli Wcielone Słowo.
[mr]
27.10.2019
Tak jak


☙❤❧

Czym (nie) jest? Przekleństwo przeklętych jest
błogosławieństwem dla miłych Bogu [ * ].
Obelga obelżywych jest
nadspodziewanym komplementem dla mających dystans do siebie.
Wulgaryzm wulgarnych jest
czytelnym świadectwem dla obytych językowo.
Krytykanctwo krytyków jest
końcem maskarady dla dbających o dobre imię.
Fałszerstwo fałszywych nie jest
uwiarygodnieniem przekrętu dla nikogo.
[mr]
27.10.2019

Multikulturowość to dowód nie postępu, lecz podstępu.
Gender to ideologia nie następstwa, lecz odstępstwa.
Następstwem podstępu jest postęp w odstępstwie.

LGBT to środowisko nie zwycięstwa, lecz przestępstwa.
Podwójne standardy to przyczynek nie do rozwoju, lecz do rozstroju.
Roztrój przestępstwa to zwycięstwo rozwoju.

Islamska inwazja to preludium nie do pokoju, lecz do podboju.
Muzułmańska imigracja to nie kolebka honoru, lecz terroru.
Pokojowy podbój jest jak honorowy terror.

Liberalizm lewicowy to pożywka nie dla patriotyzmu, lecz dla synkretyzmu.
Wiosna to nie synonim wskrzeszania, lecz mieszania.
Patriotyzm wskrzesza, a synkretyzm miesza.
[mr]
03.11.2019
Czym (nie) jest?


☙❤❧

Dla iluzji Doczesność to nie iluzja — to rzeczywistość ciała...
Spóźnienie to policzek dla iluzji o naszej punktualności.
Zagubienie to policzek dla iluzji o naszej prawomyślności.
Porażka to policzek dla iluzji o naszej nieomylności.
Grzech to policzek dla iluzji o naszej doskonałości.
Starość to policzek dla iluzji o naszej wystarczalności.
Śmierć to policzek dla iluzji o naszej wszechmocy [ * ].
Wieczność to nie iluzja — to oczywistość ducha...
[mr]
03.11.2019
Dla iluzji


☙❤❧

Nieważne Nieważne gdzie byliśmy, lecz to, gdzie zapuszczamy korzenie.
Nieważne miejsce postoju, lecz to, w jakim kierunku zamierzamy podążać.
Nieważne dokąd, lecz to, że z kimś kogo kochamy.
Nieważne jak wolno robimy postępy, lecz to, że nie narzekamy.
Nieważne, że jest trudno, lecz to, że się o siebie troszczymy.
Nieważne co dajemy, lecz to, że ze szczerego serca.
Nieważne kim byliśmy, lecz na kim się wzorujemy.
Nieważne co o nas mówią, lecz to, że szukamy Woli Najwyższego.
Nieważne kim jesteśmy, lecz to, ile dobra wnosimy w życie innych.
Nieważne ile zarabiamy, lecz to, na co wydajemy.
Nieważne zyskać, lecz dawać nie za coś, a mimo wszystko.
Nieważne przyjaźń to czy miłość, lecz pielęgnujemy ją mądrze.
Nieważne sukcesy za wszelką cenę, lecz gorliwe usiłowania.
Nieważne zawsze wygrywać, lecz umieć się cieszyć z rzeczy małych.
Nieważne co nam życie przyniesie, lecz to czy zdołamy to unieść.
Nieważne czym wznosimy toast, lecz z kim to robimy.
Nieważne, co o nas pomyślą, lecz żebyśmy umieli ich kochać.
Nieważne jak wyglądasz, lecz to jak piękne masz wnętrze.
Nieważne, że upadasz, lecz to, że wstajesz.
Nieważne, że idziesz powoli, lecz to, że znasz drogę do celu.
Nieważne, że się starzejemy, lecz to, że robimy to we dwoje.
Nieważne co posiadasz, lecz to, że jesteś.
Nieważne mieć, lecz to, aby być.
[mr]
19.11.2019
Nieważne


☙❤❧

Bywa przyjaciel/Bywają przyjaźnie Bywa przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny.
Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu [ * ].
Bywa przyjaciel, ale tylko do zmroku.
Bywa przyjaciel, ale tylko przez wzgląd na własny interes.
Bywa przyjaciel, ale tylko zawoalowany pozorem.
Bywa przyjaciel, ale tylko wirtualnie.
Bywa przyjaciel, ale tylko pod maską Guya Fawkesa.
Bywa przyjaciel, ale tylko za lajki na fejsie.
Bywa przyjaciel, ale tylko w zakamuflowanym celu.
Bywa przyjaciel, ale tylko w ramach niejawnego zysku.
Bywa przyjaciel, ale tylko do świtu.
Bywa przyjaciel, ale tylko w zamkniętym kręgu dyskusyjnym.
Bywa przyjaciel, ale tylko na czas przezeń określony.
[mr]
20.11.2019

Jakie jest paliwo, tak się ogień pali
i zależnie od wiatru pożar się rozszerza.
Słowa na wiatr bywają zarzewiem kłótni.
Bywają przyjaźnie kłótliwe.
Jaka jest zapamiętałość w kłótni, tak się ona wzmaga
i zależnie od doradców spiralą nakręca.
Zatrute rady bywają sprężyną zapalczywych.
Bywają przyjaźnie toksyczne.
Jaka jest siła człowieka, taka serca zapalczywość
i zależnie od zamożności gniew jego narasta [ * ].
Zera na koncie bywają paliwem dla pretensji.
Bywają przyjaźnie pretensjonalne.
[mr]
14.03.2020
Bywa przyjaciel; Bywają przyjaźnie


☙❤❧

Jest taki/taka/takie Jest takie oczekiwanie, które bywa spotkaniem.
Jest takie spotkanie, które trwa w ciszy.
Jest taka cisza, w której słychać Słowo.
Jest takie Słowo, które stało się Ciałem.
Jest takie Ciało, które chce być dla nas pokarmem.
Jest taki pokarm, który przyjmuję w pokorze.
Jest taka pokora, która żyje w ukryciu.
Jest takie ukrycie, które spowija milczenie.
Jest takie milczenie, w którym Niesłyszalny mówi.
Jest taka mowa, która wypływa z Mądrości.
Jest taka Mądrość, którą streszcza Ewangelia.
Jest taka Ewangelia, która niesie Dobrą Nowinę.
Jest taka Nowina, która mówi o Bożej Miłości.
Jest taka Miłość, którą legitymizuje Miłosierdzie.
Jest takie Miłosierdzie, które realizuje Sprawiedliwość.
Jest taka Sprawiedliwość, której towarzyszy Świętość.
Jest taka Świętość, na którą czekam.
[mr]
09.12.2019
Jest taki/taka/takie


☙❤❧

Byle nie Każda rana, byle nie rana serca,
każda złość, byle nie złość żony.
Jakże blisko żonie do serca męża.
Każde prześladowanie, byle nie prześladowanie przez nienawidzących nas,
każda zemsta, byle nie zemsta nieprzyjaciół [ * ].
Jakże blisko nieprzyjaciołom do prześladowania kochających.
Każda śmierć, byle nie śmierć wieczna,
każde cierpienie, byle nie cierpienie bez Boga.
Jakże blisko Bogu do śmierci z Miłości (i to śmierci krzyżowej).
[mr]
13.04.2020
Byle nie


☙❤❧

Bywa mędrzec; Bywa głupiec Bywa mędrzec, który, będąc mądry dla wielu, dla siebie samego jest niczym.
Mądry uzyska poważanie u wielu, a owoce jego pokory nie zaginą na wieki.
Bywa mędrzec, który jest mądry dla siebie, a owoce jego wiedzy są wiarygodne.
Mądry uzyska posłuch u wychowanków, a owoce jego powołania nie zostaną zaprzepaszczone.
Bywa mędrzec, który naród swój wychowuje, a owoce jego rozumu są niezawodne.
Mądry uzyska zaufanie u swego narodu, a imię jego żyć będzie na wieki [ * ].
Bywa głupiec, który, będąc głupim dla wielu, dla siebie samego jest kimś.
[mr]
02.05.2020
Bywa mędrzec; Bywa głupiec


☙❤❧

Życie Zanim zdecydujesz, co chcesz od życia,
dowiedz się, czego Życie oczekuje od ciebie.
Zanim dowiesz się po co żyjesz,
daj szansę życiu, które właśnie się poczęło.
Zanim dasz sobie spokój w walce o życie,
zauważ jak cenne jest w perspektywie Życia.
Zanim zauważysz, że w twym życiu nic się nie zmienia,
zrozum, że w ten sposób możesz stracić kolejny rok życia.
Zanim zrozumiesz po co żyjesz,
podziękuj Temu, kto dał ci życie jako osobie rozumnej i wolnej.
[mr]
23.08.2020

Jak żyjesz tak się modlisz;
jak się modlisz tak żyjesz [ * ].
Walka o modlitwę jest walką o życie;
walka o życie wymaga adekwatnego oręża — modlitwy [ * ].
Nawet jeżeli przeznaczysz tylko kwadrans na codzienną modlitwę,
szybko odkryjesz, że całe twoje życie stało się modlitwą [ * ].
[mr]
30.08.2020

Lepiej stracić chwilę w życiu, niż w chwilę życie [ * ].
Cenniejszym jest ofiarować swe życie z miłości, niż posiąść miłość swojego życia.
Lepsza jest Łaska Boża od życia, niż życie bez Łaski [ * ].
Cenniejszym jest szukać Boga w życiu, niż znaleźć życie bez Boga.
Lepiej oddać życie za Ojczyznę, niż Ojczyznę za życie.
[mr]
04.09.2020
Życie


☙❤❧

Bezpieczny I głupi, gdy milczy, wydaje się mądrym,
kto wargi zamyka — bezpieczny [ * ].
I deszcz, gdy ponadobfity, wydaje się skąpaniem,
kto z rozumu korzysta — bezpieczny.
I zło, gdy zawoalowane, wydaje się dobrem,
kto wzrok wyostrza — bezpieczny.
I gest, gdy dyskretny, wydaje się mówić,
kto w gestach oszczędny — bezpieczny.
I uśmiech, gdy niewesoły, wydaje się tajemnicą,
kto sekretów dochowuje — bezpieczny.
I wdzięk, gdy naturalny, wydaje się kwieciem,
kto w subtelność odziany — bezpieczny.
I grymas, gdy niezbyt smutny, wydaje się inspiracją,
kto powagą nie straszny — bezpieczny.
I szloch, gdy nazbyt mokry, wydaje się egzaltacją,
kto od przesady stroni — bezpieczny.
I ufność, gdy wielka, wydaje się naczyniem,
kto czerpie z Miłosierdzia — bezpieczny.
[mr]
02-03.10.2020
Bezpieczny


☙❤❧

Troiście Bóg JEST Trójosobową Wspólnotą Miłości:
Boga-Ojca, Boga-Syna, Boga-Ducha Świętego.
Królestwo Boże jest trójwymiarową rzeczywistością istnienia:
horyzontalno-wertykalno-transcendentnego.
Logos implikuje troisty wydźwięk nowotestamentalny jako:
Droga, Prawda i Życie.

Wielka misja Mesjańskiego Odkupienia to potrójna danina:
potu, krwi i łez Jezusa Chrystusa.
Cud korony stworzenia streszcza tryplet pojęć:
ciało, umysł, dusza.
Śmierć działa jak trójnik, do którego podłączono wybór między:
niebem, czyśćcem a piekłem.

Harmonię można wyrazić triadą:
toniki, subdominanty i dominanty.
Twórczość powinna być w trójnasób emanacją:
tego co prawdziwe (verum), tego co dobre (bonum) i tego co piękne (pulchrum).
Profesja zakonna zobowiązuje do przestrzegania trójni rad ewangelicznych:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Pycha bywa trójpostaciową nędzą:
woli, serca i rozumu.
Wielka ekspiacja za grzechy przeciwko życiu wzbudza trisagion:
inwokację, suplikację i pokutę.
Kluczem do Zdroju Miłosierdzia Bożego jest trójszept dziecięcego zawierzenia:
Jezu, ufam Tobie.

Katolicyzm jest trójstopniową realizacją:
dulii, hiperdulii i latrii.
Tiarę cnót teologalnych kreują:
Wiara, Nadzieja i Miłość.
Duchowość chrześcijańską wspierają trzy filary:
modlitwa, post i jałmużna.

Najważniejsze wydarzenia liturgiczne ogniskuje coroczne Triduum Paschalne:
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.
Istotą misterium paschalnego jest tercjalna celebracja:
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Istność Boga determinuje trynitarne Misterium:
Świętości, Sprawiedliwości i Miłosierdzia.
[mr]
17-22.02.2021
Troiście


[...]

☙❤❧

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPALINKIe-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJEROZMOWY
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIEZNAKI CZASU
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIWIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓGPOWOŁANIE
SYNKRETOLOGIZMYLIMERYKI NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA
O(DE) MNIEZATRUDNIĘ OD ZARAZKONTAKT e-MAILOWY

© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-23 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)


A.D. MMXXIII