e 
_PEWNA STRONA INTERNETU_

Jesteś tutaj: AneksSynkretologizmyGdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.
BT, Syr 27:4-7
Biblia Tysiąclecia
LuxDei.pl

Od synkretyzmu do synkretologizmu

Synkretyzm (greckie synkre-tismós = tożsamość) to pojęcie zwykle rozumiane jako proces i rezultat określonych zmian systemowych; zjawisko harmonijnego współistnienia, przenikania i wzajemnego oddziaływania na siebie rodzajów i gatunków literackich, kategorii estetycznych, funkcji języka, symboliki, idei, rytuałów, filozofii życia, tworzące nową jakość artystyczną, np. dzieła literackiego (typowe zwłaszcza dla tradycji romantycznej: liryczność, epickość i dramatyczność stały się wówczas jednolitą strukturalną całością).
Synkretologizm
LuxDei.pl
Nietrywialną funkcjonalnością owej tożsamości systemowej może być logika rozumiana jako siła sprawcza, niejako napędzająca ów proces zmian oraz polaryzująca go w przestrzeni twórczości człowieka. Zatem gdy uznamy za naturalny związek między synkretyzmem językowym a logiką wypowiedzi, natychmiast zaczniemy dostrzegać fakt istnienia struktur synkretyczno-logicznych, w których różnorodność wzajemnych powiązań i zależności pojęciowych wydaje się wręcz nieograniczona, ale zawsze realnie osadzona w tym co egzemplifikuje tożsamość człowieka wyrastającą z systemu wartości jakim hołduje. Stąd wynika możliwość łączenia różnych (pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzecznych) elementów wypowiedzi będącej autorskim komentarzem z pogranicza, np. filozofii i religii. Tylko brak spójnej wypowiedzi (np. wielomówstwo/pustosłowie) zaburza lub wręcz unicestwia ową nieograniczoną przestrzeń związków frazeologicznych.
Czym zatem jest synkretologizm? To autorska forma struktury synkretyczno-logicznej obrazująca subtelną tożsamość logiki, którą posługuję się (nieco na przekór stereotypom), odsłaniając proces zmian we własnym systemie wartości oraz akcentując niektóre jego skutki mentalne.
[mr]

☙❤❧

W imię Miłości Pokora rodzi skromność.
Skromność rodzi cichość.
Cichość rodzi cierpliwość.
Cierpliwość rodzi wyrozumiałość.
Wyrozumiałość rodzi ufność.
Ufność rodzi wierność.
Wierność rodzi przyjaźń.
Przyjaźń rodzi oddanie.
Oddanie rodzi poświęcenie.
Poświęcenie rodzi miłość.
Miłość rodzi miłosierdzie.
Miłosierdzie jest pokorne, ciche, cierpliwe, wyrozumiałe, ufne, wierne, przyjazne, oddane, pełne skromności i poświęcenia w imię Miłości.
Trójjedynej.
[mr]
21.07.2008
W imię Miłości
LuxDei.pl

☙❤❧

Coś więcej Pokora to coś więcej niż być pokornym.
To sposób na realizowanie się w życiu.
Życie to coś więcej niż być żywym.
To sposób na realizowanie się w człowieczeństwie.
Człowieczeństwo to coś więcej niż być człowiekiem.
To sposób na szukanie sensu szczęścia.
Szczęście to coś więcej niż być szczęśliwym.
To sposób na realizowanie się w wieczności.
[mr]
02.11.2008
Modlitwa to coś więcej niż odmawianie.
To rozmowa z miłującym Bogiem.
Spowiedź to coś więcej niż przystąpienie.
To ukorzenie się przed przebaczającym Bogiem.
Eucharystia to coś więcej niż spożywanie.
To karmienie się żywym Bogiem.
[mr]
07.05.2017
Coś więcej
LuxDei.pl

☙❤❧

Od sprawiedliwości do miłosierdzia Sprawiedliwość przynagla do opiekuńczości.
Opiekuńczość uzdalnia do współodczuwania.
Współodczuwanie przynagla do wyrozumiałości.
Wyrozumiałość uzdalnia do tolerancyjności.
Tolerancyjność przynagla do przebaczenia.
Przebaczenie uzdalnia do miłosierdzia.
Droga od sprawiedliwości do miłosierdzia jest drogą świętości.
We wzajemnej relacji tych cnót i w duchu poszanowania godności osoby ludzkiej.
[mr]
09.11.2008
Od sprawiedliwości do miłosierdzia
LuxDei.pl

☙❤❧

Awans/degradacja Wiedza to awans.
Wiedzę zdobywa się w wyniku poznania.
Zakres poznania zależy od poziomu ciekawości.
Ciekawość jest szlachetną siostrą ciekawskości.
Ciekawskość prowadzi do wścipskości.
Wścipskość rodzi plotkę.
Plotka degraduje.
[mr]
19.03.2009
Awans-degradacja
LuxDei.pl

☙❤❧

Praca Praca jest modlitwą rąk.
Modlitwa jest rozmową z Bogiem.
Rozmowa jest szansą na zrozumienie.
Szansa jest istotą łaski.
Istota jest głębią rzeczy.
Głębia jest tajemnicą źródła.
Tajemnica jest sensem wiary.
Sens jest materią słowa.
Materia jest przeciwieństwem ducha.
Przeciwieństwo jest wynikiem różnicy.
Wynik jest obrazem skutku.
Obraz jest dziełem światła.
Dzieło jest zwieńczeniem trudu.
Zwieńczenie jest formą szczytu.
Forma jest jakością treści.
Jakość jest preferencją pracy.
[mr]
04.05.2013
Praca
LuxDei.pl


☙❤❧

Kwintesencja Kwintesencją owocnego dialogu jest sztuka słuchania.
Sztuka słuchania przenika mądrą konwersację.
Mądra konwersacja snuje nić porozumienia.
Nić porozumienia działa jak łańcuch dla kotwicy dogłębnego zrozumienia.
Dogłębne zrozumienie umożliwia dotarcie do sedna sprawy.
Sedno sprawy tworzy podwaliny pełnego poznania.
Pełne poznanie warunkuje nowe otwarcie.
Nowe otwarcie jest aktem twórczym.
Akt twórczy zmienia rzeczywistość bytu.
Rzeczywistość bytu determinuje przyszłość.
Przyszłość jest tajemnicą.
Tajemnica intryguje człowieka dociekliwego.
Człowiek dociekliwy wyczuwa inspirację w niuansach i paradoksach.
Niuanse i paradoksy są kwintesencją wiedzy.
Wiedza uprawnia do dialogu, który jest jej kwintesencją.
[mr]
17-21.09.2013
Kwintesencja
LuxDei.pl

☙❤❧

W opozycji Tym czym dla strzał są pióra, tym dla modlitw — słowa.
Słowa bywają jak strzały. Strzała jest w opozycji do zbroi.
Tym czym dla ciała jest zbroja, tym dla grzesznika — sakrament.
Sakrament Eucharystii to Krew i Ciało. Ciało jest w opozycji do duszy.
Tym czym dla Boga jest dusza, tym dla pracoholika — praca.
Praca może zastąpić Boga. Bóg jest w opozycji do grzechu.
Tym czym dla człowieka jest grzech, tym dla wygnańca — banicja.
Banicja unieszczęśliwia człowieka. Człowiek jest w opozycji do niewoli.
Tym czym dla więźnia jest niewola, tym dla przestrzeni — krata.
Krata ogranicza więźnia. Więzień trwa w opozycji do wolności.
Tym czym dla ducha jest wolność, tym dla łanów — wiatr.
Wiatr jest konterfektem Ducha. Duch jest w opozycji do materii.
Tym czym dla zatoru jest materia, tym dla powodzi — kra lodowa.
Kra lodowa może tworzyć zatory. Zator jest w opozycji do arterii.
Tym czym dla krwi jest arteria, tym dla patrioty — Ojczyzna.
Ojczyznę cenię jak krew. Krew jest w opozycji do rany.
Tym czym dla blizny jest rana, tym dla kalendarza — czas.
Czas jest przyjacielem blizny. Blizna jest w opozycji do opatrunku.
Tym czym dla żołnierza jest opatrunek, tym dla obrońcy — honor.
Honor jest atrybutem żołnierza. Żołnierz jest w opozycji do wrzawy.
Tym czym dla hałasu jest wrzawa, tym dla szatana — zło.
Zło lubi hałas. Hałas jest w opozycji do ciszy.
Tym czym dla milczenia jest cisza, tym dla bogacza — złoto.
Złotem bywa milczenie. Milczenie jest w opozycji do mowy.
Tym czym dla retoryki jest mowa, tym dla słuchacza — orator.
Orator opanował sztukę retoryki. Retoryka jest w opozycji do pióra.
[mr]
09.02.2017

Kto unika smutku może popaść w rozpacz,
ale ten, kto akceptuje smutek, przeciska się ku szczęściu.
Smutek czyni czas wydłużonym, natomiast szczęście go skraca.
Smutek stoi w opozycji do szczęścia.

Kto unika cierpienia może popaść w cierpiętnictwo,
ale ten, kto akceptuje cierpienie, przeciska się ku szczęściu.
Cierpienie czyni czas spowolnionym, natomiast szczęście go przyspiesza.
Cierpienie nie stoi w opozycji do szczęścia.
[mr]
07.10.2019
opozycja
LuxDei.pl


☙❤❧

Tożsamość wyższych form Stworzenie jest dziełem Boga.
Bóg jest tożsamy z Miłością.
Miłość jest wyższą formą modlitwy.
Modlitwa jest wyższą formą dziękczynienia.
Dziękczynienie jest wyższą formą radości.
Radość jest wyższą formą pokoju.
Pokój jest wyższą formą zawierzenia.
Zawierzenie jest wyższą formą zaufania.
Zaufanie jest wyższą formą poznania.
Poznanie jest wyższą formą znajomości.
Znajomość jest wyższą formą dialogu.
Dialog jest wyższą formą zainteresowania.
Zainteresowanie jest wyższą formą zaistnienia.
Zaistnienie jest wyższą formą niebytu.
Niebyt jest tożsamy z nicością.
Nicość jest tworzywem dla Stwórcy.
[mr]
18.02.2017

Tak jak człowiek jest wyższą formą stworzenia,
a mamona wyższą formą bałwochwalstwa,
tak dekalog jest wyższą formą prawodawstwa.

Tak jak analfabetyzm jest wyższą formą nieczytania,
a fryzura wyższą formą owłosienia,
tak wiara jest wyższą formą religijności.

Tak jak post jest wyższą formą niejedzenia,
a modlitwa wyższą formą rozmowy,
tak jałmużna jest wyższą formą pobożności.

Tak jak ślepota jest wyższą formą niedostrzegania,
a głuchota wyższą formą niesłyszenia,
tak ciemnota jest wyższą formą zacofania.

Tak jak tortura jest wyższą formą nienawidzenia,
a głupota wyższą formą niedouczenia,
tak pokuta jest wyższą formą umartwienia.

Tak jak ubóstwo jest wyższą formą nieposiadania,
a pokora wyższą formą skromności,
tak istnienie jest wyższą formą bytu.

Tak jak zbawienie jest wyższą formą nagrodzenia,
a potępienie wyższą formą ukarania,
tak genderyzm jest wyższą formą zakłamania.

Tak jak milczenie jest wyższą formą niemówienia,
a zaduma wyższą formą zamyślenia,
tak śmierć jest wyższą formą skupienia.

Tak jak Raj jest wyższą formą czasoprzestrzeni,
a duchowość wyższą formą fizyczności,
tak wieczność jest wyższą formą doczesności.
[mr]
01.10.2019
Tożsamość wyższych form
LuxDei.pl


☙❤❧

Można wszystko Można zrobić wszystko.
Nie wszystko jednak zrobić umiemy.
Można powiedzieć wszystko.
Nie wszystko jednak powiedzieć wypada.
Można napisać wszystko.
Nie wszystko jednak pisać się powinno.
Można przeczytać wszystko.
Nie wszystko jednak przeczytać nam wolno.
Można usłyszeć wszystko.
Nie wszystko jednak usłyszeć chcemy.
Można zobaczyć wszystko.
Nie wszystko jednak zobaczyć zdążymy.
Można doświadczyć wszystkiego.
Nie wszystko jednak doświadczyć nam dano.
Można przeżyć wszystko.
Nie wszystko jednak przeżyć pragniemy.
Można zrozumieć wszystko.
Nie wszystko jednak zrozumieć możemy.
Można kupić wszystko.
Nie wszystko jednak kupować należy.
Można wytłumaczyć wszystko.
Nie wszystko jednak tłumaczenie usprawiedliwia.
Można leczyć wszystko.
Nie wszystko jednak ulecza czas.
Można zepsuć wszystko.
Nie wszystko jednak zepsuciu podlega.
Można modlić się o wszystko.
Nie wszystko jednak w modlitwie bywa zgodne z Wolą Boga.
Można przemilczeć wszystko.
Nie wszystko jednak przemilczać się godzi.
Można przeprosić za wszystko.
Nie wszystko jednak wybaczone nam będzie.
Można zmienić wszystko.
Nie wszystko jednak cofnąć się daje.
Można od nowa zacząć wszystko.
Nie wszystko nowe jest jednak lepsze.
[...]
Jeśli jest już za późno, by zacząć,
można zadbać o to, by dobrze zakończyć.
W życiu nie można mieć wszystkiego.
Można jednak spotkać Kogoś,
przy Kim wszystko inne traci na znaczeniu.
Jeśli można z tym Kimś pomilczeć,
znaczy, że można z Nim robić wszystko.
[mr]
19.02.2017
"Wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu".
"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę".
"Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział".
"Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść.
Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje".
"Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak jak chce".
"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia".
"Wszystko badajcie, a co szlachetne — zachowujcie!"
"Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat".
[mr]
23.03.2019
Można wszystko
LuxDei.pl


☙❤❧

Koniec = początek Α
Każdy koniec to nowy początek.
Każdy początek jest jak nowe życie.
Każde życie powinno mieć swoje narodziny.
Każde narodziny domagają się rozwinięcia.
Każde rozwinięcie ma cichy łopot.
Każdy łopot jest skutkiem powiewu.
Każdy powiew niesie w sobie zapach.
Każdy zapach dotyka nozdrzy.
Każde nozdrza otworzyło tchnienie.
Każde tchnienie pochodzi od Ducha.
Każdy duch nie zaznaje śmierci.
Każda śmierć nie jest końcem.
Ω
[mr]
21.02.2017
Wszystko jest kwestią łaski.
Wszystko jest kwestią Łaski.
Wszystko jest Dziełem Łaski.
To wszystko jest Dziełem Łaski.
On — Wszystko — jest Dziełem Łaski.
To On — Wszystko — który JEST Łaską.
To w Nim wszystko jest Łaską.
To w Nim wszystko jest.
W Nim Wszystko jest.
W Nim On jest.
On JEST, który jest.
Wczoraj JEST.
Dzisiaj JEST.
Jutro JEST.
On JEST Α✟Ω
Jam JEST.
Ja JESTEM.
Ja JESTEM, który jestem.
[mr]
04.01.2019
Koniec = początek
LuxDei.pl


♫ "Ukrzyżowana Miłość" ♫
Muzyka, słowa i wykonanie: Zespół Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej
Wyd.: Płyta CD (Pieśni WMU część VIII) pt. «W Twoich ramionach», 2005
Źródło MP3

Player mp3 Maxi


☙❤❧

W rzeczy samej Nie ma rzeczy niemożliwych do znalezienia lub zgubienia.
Nie ma rzeczy trudnych do zepsucia lub zniszczenia.
Nie ma rzeczy łatwych do zapamiętania lub zapomnienia.
Nie ma rzeczy dziwnych do lansowania lub kreowania.
Nie ma rzeczy tanich do szpanowania lub celebrytowania.
Nie ma rzeczy groźnych do bojkotowania lub lekceważenia.
Nie ma rzeczy pięknych do zeszmacenia lub zszargania.
Nie ma rzeczy widzialnych do niedostrzegania lub zanegowania.
Są rzeczy niewidzialne do zaprzeczania lub ignorowania.
Są rzeczy piękne do splugawienia lub zohydzenia.
Są rzeczy groźne do okiełznania lub ujarzmienia.
Są rzeczy tanie do promowania lub reklamowania.
Są rzeczy dziwne do zaakceptowania lub zaaranżowania.
Są rzeczy łatwe do naprawienia lub popsucia.
Są rzeczy trudne do pamiętania lub zapomnienia.
Są rzeczy możliwe do odnalezienia lub zatracenia.
[mr]
24.02.2017
W rzeczy samej
LuxDei.pl


☙❤❧

Ta jedyna Jedyną myślą nie do zniesienia jest to,
że można znieść wszystko.
Jedyną ceną nie do zapłacenia jest ta,
którą płacimy za gratisy.
Jedyną rolą nie do zagrania jest ta,
której zagrać nie chcemy.
Jedyną karą nie do wymierzenia jest ta,
którą mierzymy własną winą.
Jedyną forsą nie do roztrwonienia jest ta,
którą trwoniliśmy wczoraj.
Jedyną prawdą nie do uwierzenia jest ta,
w którą uwierzyć nam trudno.
Jedyną osobą nie do zastąpienia jest ta,
której zastępstwo nie jest potrzebne.
Jedyną rzeczą nie do naprawienia jest ta,
której naprawa generuje niewspółmierne koszty.
Jedyną wartością nie do przecenienia jest ta,
którą przecenie już poddano.
Jedyną granicą nie do przekroczenia jest ta,
przez którą krok kończy się upadkiem w odchłań.
Jedyną przeszkodą nie do przeskoczenia jest ta,
która skoczności nie wymaga.
Jedyną szansą nie do skorzystania jest ta,
która korzyści nie przysporzy nikomu.
Jedyną drogą nie do przebycia jest ta,
na której «być» znaczy mniej niż «posiadać».
Jedyną formułą nie do powiedzenia jest ta,
która odpowiednią nawet nie bywa.
Jedyną siłą nie do podważenia jest ta,
którą waży grawitacja.
Jedyną chwilą nie do uchwycenia jest ta,
w której chwyty są niedozwolone.
Jedyną własnością nie do zbycia jest ta,
której niezbywalność jest jej istotą.
Jedyną sztuką nie do wystawienia jest ta,
z której wystawa czyni łakomy kąsek.
Jedyną Miłością nie do wyniszczenia jest ta,
która niszczeniu opiera się Prawdą.
Jedyną pustynią nie do pokonania jest ta,
na której konają samotni w gwarnych miastach.
Jedyną ścieżką nie do zadreptania jest ta,
którą przedreptaliśmy ostatni raz.
Jedyną pewnością nie do zanegowania jest to,
że negacji nie podlega wyłącznie śmierć.
[mr]
25.02.2017
Ta jedyna
LuxDei.pl


☙❤❧

Esc czyli ↵ życie ↵
życie z perspektywą śmierci ↵
doczesne przekleństwo ↵ ból istnienia ↵
smutna prawda ↵ uśmiech przez łzy ↵
brylant cierpienia ↵ trudne dobro ↵
łatwa porażka ↵ kłopotliwa nagroda ↵
gorzka pochwała ↵ marny zysk ↵
klęska urodzaju ↵ rabunkowa gospodarka ↵
agresywna konsumpcja ↵ skarlała duchowość ↵
zezowate szczęście ↵
wątpliwa cnota ↵ niezasłużone względy ↵
banalne mądrości ↵ puste słowa ↵
obietnice na wyrost ↵ mniejsze zło ↵
karykatura piękna ↵ młoda staruszka ↵
(Esc) ożywiająca śmierć ↵
nieprzemijająca młodość ↵ nieskazitelne piękno ↵
unicestwione zło ↵ spełnione obietnice ↵
żywe Słowo ↵ przedwieczna Mądrość ↵
niekłamane uznanie ↵ cnota bez miary ↵
niewypowiedziane szczęście ↵
duchowość absolutna ↵ zaspokojone potrzeby ↵
zrównoważona aktywność ↵ niewyczerpany dostatek ↵
ponadobfity zysk ↵ niekwestionowana słodycz ↵
wieczna nagroda ↵ wielkie zwycięstwo ↵
wszechogarniające Dobro ↵ Chwała na Wysokości ↵
pełna akceptacja ↵ prawdziwa Radość ↵
błogostan bytowania ↵ nieskończone błogosławieństwo ↵
Życie w realiach Dnia Ósmego ↵
Życie ↵
[mr]
08.03.2017
Esc czyli ↵
LuxDei.pl


☙❤❧

Zbyt
Jeśli się cofasz, to tylko dlatego, by wziąć rozbieg.
Jednak przez zbyt długi rozbieg możesz zacząć się bać.
Jeśli się boisz, to tylko dlatego, bo jesteś mądry.
Jednak przez zbyt górnolotną mądrość możesz stać się nudny.
Jeśli się nudzisz, to tylko dlatego, bo powinieneś odpoczywać.
Jednak przez zbyt długi odpoczynek możesz popaść w lenistwo.
Jeśli się lenisz, to tylko dlatego, by doznać opamiętania.
Jednak przez zbyt późne opamiętanie możesz zacząć się cofać.

Jeśli się cofasz, to tylko dlatego, by wziąć rozbieg.
Jednak przez zbyt długi rozbieg możesz zacząć się bać.
Jeśli się boisz, to tylko dlatego, bo jesteś mądra.
Jednak przez zbyt górnolotną mądrość możesz stać się nudna.
Jeśli się nudzisz, to tylko dlatego, bo powinnaś odpoczywać.
Jednak przez zbyt długi odpoczynek możesz popaść w lenistwo.
Jeśli się lenisz, to tylko dlatego, by doznać opamiętania.
Jednak przez zbyt późne opamiętanie możesz zacząć się cofać.

Jeśli się cofacie, to tylko dlatego, by wziąć rozbieg.
Jednak przez zbyt długi rozbieg możecie zacząć się bać.
Jeśli się boicie, to tylko dlatego, bo jesteście mądrzy.
Jednak przez zbyt górnolotną mądrość możecie stać się nudni.
Jeśli się nudzicie, to tylko dlatego, bo powinniście odpoczywać.
Jednak przez zbyt długi odpoczynek możecie popaść w lenistwo.
Jeśli się lenicie, to tylko dlatego, by doznać opamiętania.
Jednak przez zbyt późne opamiętanie możecie zacząć się cofać.
[mr]
12.03.2017
zbyt
LuxDei.pl


☙❤❧

Często Niesłuszna krytyka to często ukryty komplement.
Jawny komplement to często zawoalowana kurtuazja.
Planowana kurtuazja to często nieuświadomiona hipokryzja.
Świadoma hipokryzja to często nienazwana pogarda.
Aktywna pogarda to często drzemiąca nienawiść.
Czynna nienawiść to często bezwarunkowa negacja.
Zjadliwa negacja to często usankcjonowana śmierć.
Cywilizacja śmierci to często totalna krytyka.
[mr]
16.03.2017; 12.01.2019
Często szukamy sensu życia
przy pomocy bezsensownych metod.
Często mówimy o kreowaniu przyszłości,
zasklepiając się w przeszłości.
Często szukamy bezpieczeństwa
przy pomocy niebezpiecznych środków.
Często dążymy do pokoju,
szykując nową wojnę.
Często szukamy własnego szczęścia,
unieszczęśliwiając bliźnich.
Często dążymy do dobrobytu,
wpędzając innych w biedę.
Często szukamy Boga,
żyjąc bezbożnie.
Często nie doceniamy Tego,
Kto później staje się dla nas Trójjedynym sensem życia.
[mr]
17.03.2017
Często umniejszamy tych, dzięki którym mamy szansę wzrastać.
Często myślimy o tych, o których chcielibyśmy zapomnieć.
Często naśladujemy tych, którzy są dla nas antyprzykładem.
Często śnimy o tych, przez których nie umiemy zasnąć.
Często krytykujemy tych, od których moglibyśmy się uczyć.
[mr]
18.03.2017
Często
LuxDei.pl


☙❤❧

Bardziej Miłowanie czasem jest nadludzką Ofiarą,
ale nie o miarę tu chodzi, lecz o to, by bardziej żyć.
Post czasem jest najważniejszą decyzją,
ale nie o racje tu chodzi, lecz o to, by bardziej zwyciężać.
Męstwo czasem jest najwybitniejszym wawrzynem,
ale nie o nagrodę tu chodzi, lecz o to, by bardziej wzrastać.
Roztropność czasem jest najmądrzejszym wyborem,
ale nie o spryt tu chodzi, lecz o to, by bardziej rozumieć.
Milczenie czasem jest najlepszą odpowiedzią,
ale nie o złoto tu chodzi, lecz o to, by bardziej być.
Ubóstwo czasem jest największym bogactwem,
ale nie o (nie)dostatek tu chodzi, lecz o to, co bardziej cenić.
Umiarkowanie czasem jest najcenniejszą treścią,
ale nie o przesadę tu chodzi, lecz o to, by bardziej wartościować.
Prostota czasem jest najtrudniejszą formą,
ale nie o kicz tu chodzi, lecz o to, by bardziej tonować.
Skromność czasem jest najpiękniejszym klejnotem,
ale nie o fausz tu chodzi, lecz o to, by bardziej inspirować.
Jałmużna czasem jest najkosztowniejszym gestem,
ale nie o prezent tu chodzi, lecz o to, by bardziej dawać.
Sprawiedliwość czasem jest najboleśniejszym trudem,
ale nie o wysiłek tu chodzi, lecz o to, by bardziej współczuć.
Pokora czasem jest najszlachetniejszą cnotą,
ale nie o pozę tu chodzi, lecz o to, by bardziej służyć.
Czystość czasem jest najniemodniejszą kreacją,
ale nie o symbol tu chodzi, lecz o to, by bardziej dostrzegać.
Modlitwa czasem jest najwykwintniejszą rozmową,
ale nie o słowa tu chodzi, lecz o to, by bardziej słuchać.
Posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa czasem jest najdziwniejszą radą,
ale nie o rutynę tu chodzi, lecz o to, by bardziej kochać.
[mr]
20.03.2017
Nikt nie bywa bardziej nikim od tego, kto nie chce być kimś.
Nikt nie bywa bardziej głuchy od tego, kto nie chce usłyszeć.
Nikt nie bywa bardziej pyszny od tego, kto nie chce nakłonić ucha.
Nikt nie bywa bardziej niemy od tego, kto nie chce przemówić.
Nikt nie bywa bardziej nudny od tego, kto nie chce zamilknąć.
Nikt nie bywa bardziej ślepy od tego, kto nie chce dostrzegać.
Nikt nie bywa bardziej surowy od tego, kto nie chce przymknąć oka.
Nikt nie bywa bardziej kimś od tego, kto nie chce być nikim.
[mr]
21.03.2017
Bardziej
LuxDei.pl


☙❤❧

Całość ośmiu błogosławieństw
Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Nie chcę limuzyny — nie jestem majętny,
nie zabiegam o mamonę — nie dbam o zbytek,
ale cenię życie i ufam Bogu — oto moje w Nim bogactwo.
¼
Błogosławieni, którzy się smucą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Nie chcę taniej rozrywki — nie jestem wesołkiem,
nie zabiegam o poklask — nie dbam o konwenanse,
ale cenię smutek ewangeliczny — oto moja pociecha.

Błogosławieni cisi,
albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Nie chcę pseudoprzyjaciół — nie jestem duszą towarzystwa,
nie zabiegam o względy — nie dbam o uznanie,
ale cenię łagodność i znam wartość prawdy — oto moja proklamacja.
½
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Nie chcę osądzać — nie jestem lepszy niż inni,
nie zabiegam o pochwały — nie dbam o dobrą opinię,
ale cenię obietnice Boga — oto moja w Nim nadzieja.

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Nie chcę udawania — nie jestem samowystarczalny,
nie zabiegam o awanse — nie dbam o literę Prawa,
ale cenię uczynek — oto moja potencjalna zasługa.
¾
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Nie chcę hipokryzji — nie jestem produktem bezdusznej ewolucji,
nie zabiegam o zaszczyty — nie dbam o poprawność polityczną,
ale cenię dekalog — oto mój kodeks zasad nienaruszalnych.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Nie chcę być »kimś« — nie jestem zakładnikiem świata,
nie zabiegam o dominację — nie dbam o doraźne klęski/zwycięstwa,
ale cenię wartości ostateczne — oto mój depozyt na wieczność.
1
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Nie chcę uników — nie jestem zalękniony,
nie zabiegam o komfort — nie dbam o efekty wbrew zasadom,
ale cenię Wolę Bożą — oto mój priorytet.

[mr]
26.03.2017
Całość ośmiu błogosławieństw
LuxDei.pl


Posłuchaj homilii na temat 8 błogosławieństw... (21:23) 

Player mp3 Maxi

Nagranie pochodzi ze zbiorów archiwalnych udostępnionych przez Radio Konsolata

☙❤❧

Nie sposób Nie sposób znaleźć Miłości bez krzyża.
Krzyża bez miłości nie sposób unieść.
Nie sposób osiągnąć porozumienia bez przebaczenia.
Przebaczenia bez porozumienia nie sposób odwzajemnić.
Nie sposób zbudować więzi bez relacji.
Relacji bez więzi nie sposób utrzymać.
Nie sposób uwierzyć Bogu bez Łaski.
Łasce bez Boga nie sposób zaistnieć.
Nie sposób się oprzeć pokusie bez wiary.
Wiary bez pokusy nie sposób umocnić.
Nie sposób zrozumieć człowieka bez Chrystusa.
Chrystusa Boga-Człowieka nie sposób wymazać z dziejów.
[mr]
26.03.2017
Nie sposób
LuxDei.pl


☙❤❧

Zwykle Zwykle tylko zakochanych czas nie interesuje.
Zwykle tylko interesownych grosik nie wzbogaci.
Zwykle tylko bogatych mamona nie syci.
Zwykle tylko sytych jadłospis nie bawi.
Zwykle tylko rozbawionych biesiada nie smuci.
Zwykle tylko smutnych karnawał nie cieszy.
Zwykle tylko pociesznych uśmiech nie opuszcza.
Zwykle tylko opuszczonym tęsknota nie obca.
Zwykle tylko obcym wstęp nie przysługuje.
Zwykle tylko sługa w służbie się nie leni.
Zwykle tylko leniwy chętnie nie pracuje.
Zwykle tylko pracowitych pośpiech nie zadziwia.
Zwykle tylko dziwaków cud nie ekscytuje.
Zwykle tylko ekscentrykom zwykłość nie przystoi.
Zwykle tylko przystojniaków splendor nie krępuje.
Zwykle tylko krępych sztanga nie zawstydza.
Zwykle tylko wstydliwych scena nie zachęca.
Zwykle tylko chętnym reklamy nie trzeba.
Zwykle tylko potrzebujący w dzieleniu nie skąpi.
Zwykle tylko skąpemu zasiew nie obrodzi.
Zwykle tylko rodzącej bóle nie zaskoczą.
Zwykle tylko skocznym przeszkoda nie straszna.
Zwykle tylko strachliwych bitwa nie uskrzydla.
Zwykle tylko skrzydlatych przepaść nie zatrważa.
Zwykle tylko zatrwożony Boga nie pokocha.
[mr]
29.03.2017
Zwykle
LuxDei.pl


☙❤❧

Miara wielkości Miarą twojej wielkości jest wielkość twoich Sprzymierzeńców.
Nie mów swojemu Patronowi, że masz wielki dylemat.
Powiedz dylematowi, że masz wielkiego Patrona.
Nie mów swemu Aniołowi Stróżowi, że masz wielką trudność.
Powiedz trudności, że masz wielkiego Anioła Stróża.
Nie mów temu, co zwan jest Troskliwym Obrońcą Chrystusa, że masz wątpliwości.
Powiedz wątpliwościom, że masz Troskliwego Obrońcę.
Nie mów Matce Najświętszej, że masz wielki kłopot.
Powiedz kłopotowi, że masz Wielką Matkę.
Nie mów Trójjedynemu Bogu, że masz wielki problem.
Powiedz problemowi, że masz Wielkiego Boga.
Miarą wielkości twoich Sprzymierzeńców jest Ich wielkość bez miary.
[mr]
04.04.2017
Prawdziwa wielkość zaczyna się tam,
gdzie już nic w atencji nie chcesz narzucać.
Stajesz się wolny.
Prawdziwa wolność zaczyna się tam,
gdzie już nikomu w fauszu nie musisz nadskakiwać.
Stajesz się przyjazny.
Prawdziwa przyjaźń zaczyna się tam,
gdzie już wszystko w prawdzie możesz powiedzieć.
Stajesz się pokorny.
Prawdziwa pokora zaczyna się tam,
gdzie już zawsze w służeniu odnajdujesz radość.
Stajesz się miłujący.
Prawdziwa miłość zaczyna się tam,
gdzie już niczego w zamian nie oczekujesz.
Stajesz się wielki.
[mr]
09.04.2017
Wolność krzyżami się mierzy.
Nie ma wolności bez Krzyża.
Miarą wolności są krzyże.
Świętość pokorą się mierzy.
Nie ma świętości bez pokory.
Miarą świętości jest pokora.
Miłość cierpieniem się mierzy.
Nie ma Miłości bez cierpienia.
Miarą Miłości jest cierpienie.
Sprawiedliwość Miłosierdziem się mierzy.
Nie ma Sprawiedliwości bez Miłosierdzia.
Miarą Sprawiedliwości jest Miłosierdzie.
Bóstwo bezmiarem się mierzy.
JEST Bóstwo bez miary.
Miarą Boga JEST bezmiar.
Bezmiar wolnością się mierzy.
Nie ma bezmiaru bez wolności.
Miarą wielkości bezmiaru jest wolność.
[mr]
07.09.2019
Miara wielkości
LuxDei.pl


☙❤❧

Wiara, Nadzieja, Miłość Wszystko wymaga koniecznego fundamentu.

Wiara ma swój konieczny fundament w Miłości.
Nie wzrasta w wierze ten,
kto nie jest zdolny do miłowania Boga, siebie i bliźniego.
Każdy akt wiary (nawet małej jak ziarenko gorczycy)
jest cenny w oczach Boga.

Nadzieja ma swój konieczny fundament w Wierze.
Nie ma nadziei ten,
kto w nic nie wierzy.
Każdy akt nadziei (nawet wątłej jak nadłamana trzcina)
jest ważny w oczach Boga.

Miłość ma swój konieczny fundament w Nadziei.
Nie czyni z miłości ten,
kto nie pokłada nadziei w Bogu.
Jeden akt czystej miłości
ma nieskończoną wartość w oczach Boga.

Wszystko ma swój konieczny fundament w Bogu.
[mr]
14.04.2017
Wątpliwość Wiarę przed zwątpieniem wmacnia.
Milczenie Prawdę nad milczenie wznosi.
Żal Nadzieję ponad użalanie stawia.
Głód Post przed głodówką chroni.
Śmierć Miłość przed śmiercią ocala.
[mr]
03.02.2018
Wiara, Nadzieja, Miłość
LuxDei.pl


♫ "Do trzech cnót" ♫
Muzyka: Włodzimierz Korcz
Słowa: Wojciech Kejne
Wydawnictwo: Dwupłytowy album (2xCD) pt. «Michał Bajor 30/30 - Największe Przeboje»,
Agencja Artystyczna MTJ 2005
Źródło MP3

Player mp3 Maxi


☙❤❧

Bardziej być czy bardziej mieć? Być znaczy więcej niż mieć.
Dawaniem można wyrazić miłość.
Miłować znaczy więcej niż kochać.
Miłość można wyrazić przez post.
Pościć znaczy więcej niż nie jeść.
Przez przyjęcie pokarmu można wyrazić zaufanie.
Ufać znaczy więcej niż wierzyć.
Ufna wiara może wyrażać bezkrytyczność.
Brak krytyki znaczy więcej niż pomyśleć.
Myślenie wyraża istnienie.
Istnieć znaczy więcej niż być.
Byt można wyrażać.
[mr]
15.04.2017
Bardziej być czy bardziej mieć?
LuxDei.pl


☙❤❧

Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś? Chcesz rozśmieszyć Pana Boga — opowiedz Mu o swoich planach.
Chcesz pocieszyć Pana Boga — opowiedz Mu o swojej nieporadności.
Chcesz uradować Pana Boga — przyjmij Jego Wolę za swoją.
Chcesz uszczęśliwić Pana Boga — oddaj Mu swoje wszystko.
Wciąż wszystko wolisz nieporadnie zaplanować?
[mr]
24.04.2017

Nic nie musisz, bo jesteś wolny i możesz tylko chcieć.
Czasami samo chcenie nie wystarczy, bo potrzebny jest czyn.
Dobrze jest, gdy czyn wynika z wiary. Wówczas wiara jest twórcza, bo staje się napędem dla powinności, a powinność przynagleniem do miłości.
Gdy nic nie musisz, a jednak chcesz, bo wierzysz, że powinieneś, czynisz dobro, unikając grzechu zaniechania i wówczas wchodzisz na maleńką drogę miłości.

Nic nie możesz uczynić bez Ducha Świętego, nawet nie jesteś w stanie chcieć.
Aby uczynić na piersiach choćby znak Krzyża świętego potrzebny jest On.
Dobrze jest, gdy On działa w nas i wokół nas. Wówczas czujemy swe powinności, do których zostaliśmy powołani łaską wiary.
Gdy nic nie możesz, a jednak chcesz, bo wierzysz, że powinieneś, czynisz dobro, będąc tylko narzędziem Ducha Świętego i wówczas idziesz maleńką drogą miłości.
[mr]
30.06.2019

Najmniejszy jest pierwszy krok!
Chcesz być solą ziemi?
Bacz, byś dla bliźniego nie stał się solą w oku.

Chcesz być doskonały jak kula?
Bacz, by twe pragnienie doskonałości nie stało ci się kulą u nogi.

Możesz być solą ziemi!
Musisz jednak najpierw odrzucić myśl o swej doskonałości, aby potem móc uznać doskonałość Trójjedynego Boga i Jego prymat nad wszystkim.
Dziś to jest więcej niż twoja powinność! A to dopiero pierwszy krok.
[mr]
10-11.07.2019

Gdy przestajesz widzieć to na co patrzysz,
w końcu zaczynasz patrzeć na to czego nie powinieneś oglądać.
Gdy przestajesz słuchać to co mówisz,
w końcu zaczynasz mówić, że nie chcesz słyszeć.
Gdy przestajesz czuć to czego dotykasz,
w końcu zaczynasz dotykać to czego nie możesz odczuwać.
Gdy przestajesz żyć tak jak myślisz,
w końcu musisz zacząć myśleć tak jak żyjesz.
[mr]
22.09.2019
Chcesz?/Możesz?/Musisz?/Powinieneś?
LuxDei.pl


☙❤❧

Zaufaj mocno +Α+Ω+
Twoje nieznaczenie ma znaczenie.
Zaufaj mocno, że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy najmniej mniemasz o sobie.
Twoja ufność jest Jej łaską na miarę twojego nieznaczenia.
+Α+Ω+
Twoje ubóstwo duchowe ma znaczenie.
Zaufaj mocno, że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy nie służysz mamonie, lecz Bogu.
Twoja ufność jest Jego łaską na miarę twojego ubóstwa.
+Α+Ω+
Afirmacja Boga ma znaczenie.
Zaufaj mocno, że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy Boga postawisz na pierwszym miejscu.
Twoja ufność jest Jego łaską na miarę twojej afirmacji.
+Α+Ω+
Twoja pokora ma znaczenie.
Zaufaj mocno, że Opatrzność Boża wyjdzie ci na przeciw,
kiedy najmniej Jej oczekujesz.
Twoja ufność jest Jej łaską na miarę twojego ukorzenia.
[mr]
29.04.2017
Zaufaj mocno
LuxDei.pl


☙❤❧

Przez Maryję Zwycięstwo — jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję.
Matko Niepokalanie Poczęta,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszego nawrócenia.
Prosimy, zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Pokutujmy!
Pokuta — jeśli zaowocuje, to tylko przez Maryję.
Matko, Przeczysta Dziewico,
módl się za nami pysznymi teraz i w godzinę naszego opamiętania.
Prosimy, uproś dla nas wiarę w Twoje autentyczne Dziewictwo!
Zawierzajmy!
Zawierzenie — jeśli się dokona, to tylko przez Maryję.
Matko, Bogurodzico,
módl się za nami wątpiącymi teraz i w godzinę naszego zawierzenia.
Prosimy, zachowaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Boga!
Miłujmy!
Miłość — jeśli zapłonie, zapłonie przez Maryję.
Matko Nieskalana,
módl się za nami zwaśnionymi teraz i w godzinę naszego pojednania.
Rozpłomień w nas żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!
Przejrzyjmy!
Przejrzenie — jeśli nastąpi, nastąpi przez Maryję.
Matko Pięknej Miłości,
módl się za nami zaślepionymi teraz i w godzinę naszego przejrzenia.
Prosimy, naucz nas szacunku do Twych Świętych wizerunków!
Walczmy!
[mr]
13.05.2017
Przez Maryję
LuxDei.pl


☙❤❧

Dożywocie Cierpienie jest cnotliwą siostrą cierpiętnictwa.
Cierpiętnictwo jest podstępną siostrą obłudy.
Obłuda odsiaduje dożywocie w piekle.
Pokora jest cnotliwą siostrą przekory.
Przekora jest podstępną siostrą pychy.
Pycha odsiaduje dożywocie w piekle.
Świętość jest cnotliwą siostrą świętoszkowatości.
Świętoszkowatość jest podstępną siostrą kłamstwa.
Kłamstwo odsiaduje dożywocie w piekle.
[mr]
20.12.2017
Cierpienie uczy pokory.
Pokora wiedzie do świętości.
Świętość to dożywocie w pokoju Bożym.
[mr]
01.01.2018
Ofiara wynika z Miłości.
Miłość nie lęka się Cierpienia.
Cierpienie jest owocne.
Owocem Miłości Boga jest Życie.
Życie bywa dożywociem Ofiary.
[mr]
30.01.2018
Dożywocie
LuxDei.pl


☙❤❧

Bez Nie ma wolności bez solidarności.
Bez solidarności nie ma wspólnoty.
Bez wspólnoty nie ma relacji.
Bez relacji nie ma więzi.
Bez więzi nie ma miłości.
Bez miłości nie ma korony cierniowej.
Bez korony cierniowej nie ma aureoli.
Aureola jest zwieńczeniem wolności.
[mr]
05.02.2018
Bez Prawdy nie ma Sprawiedliwości.
Tyś JEST Drogą, Prawdą i Życiem.
Bez Zmartwychwstania nie ma Życia.
Tyś JEST Życiem i Zmartwychwstaniem.
Bez Ciebie — Boga ani do proga.
Tyś JEST Święty, Sprawiedliwy i Miłosierny.
[mr]
27.02.2018
aureola
LuxDei.pl


☙❤❧

Bądź Bądź wspierający, a nie krytykujący — nie bezkrytyczny, lecz asertywny.
Bądź asertywny, a nie bezczelny — nie lawirant, lecz pracowity.
Bądź pracowity, a nie tyrający — nie bezrobotny, lecz aktywny.
Bądź aktywny, a nie nadgorliwy — nie służalczy, lecz usłużny.
Bądź usłużny, a nie nadskakujący — nie lizus, lecz życzliwy.
Bądź życzliwy, a nie narzucający się — nie wyrachowany, lecz miły.
Bądź miły, a nie przymilny — nie umizgujący się, lecz szczery.
Bądź szczery, a nie gatatliwy — nie milczący, lecz małomówny.
Bądź małomówny, a nie cyniczny — nie wesołkowaty, lecz uśmiechnięty.
Bądź uśmiechnięty, a nie szyderczy — nie pouczający, lecz przykładny.
Bądź przykładny, a nie gołosłowny — nie świętoszkowaty, lecz święty.
Bądź święty, a nie pomnikowy — nie wyidealizowany, lecz upadający.
Bądź upadający, a nie upadły — nie nieskazitelny, lecz prawdziwy.
Bądź prawdziwy, a nie wymyślony — nie teoretyzujący, lecz praktykujący.
Bądź praktykujący, a nie obserwujący — nie figurujący, lecz zaangażowany.
Bądź zaangażowany, a nie wycofany — nie zdystansowany, lecz wspierający.
[mr]
02.10.2018
Bądź
LuxDei.pl


☙❤❧

Gdzież tam Gdzież tam ze mnie Chrześcijanin, ja nawet nie zacząłem miłować.
Gdzież tam ze mnie miłośnik, ja nawet nie zacząłem podróżować.
Gdzież tam ze mnie podróżnik, ja nawet nie zacząłem widzieć.
Gdzież tam ze mnie widz, ja nawet nie zacząłem klaskać.
Gdzież tam ze mnie klakier, ja nawet nie zacząłem słuchać.
Gdzież tam ze mnie słuchacz, ja nawet nie zacząłem rozumieć.
Gdzież tam ze mnie racjonalista, ja nawet nie zacząłem myśleć.
Gdzież tam ze mnie myśliciel, ja nawet nie zacząłem mądrzeć.
Gdzież tam ze mnie mędrzec, ja nawet nie zacząłem milczeć.
Gdzież tam ze mnie małomówca, ja nawet nie zacząłem słyszeć.
Gdzież tam ze mnie odbiorca, ja nawet nie zacząłem przyswajać.
Gdzież tam ze mnie naśladowca, ja nawet nie zacząłem zakuwać.
Gdzież tam ze mnie kujon, ja nawet nie zacząłem wnikać.
Gdzież tam ze mnie analityk, ja nawet nie zacząłem mierzyć.
Gdzież tam ze mnie mierniczy, ja nawet nie zacząłem działać.
Gdzież tam ze mnie sprawca, ja nawet nie zacząłem chcieć.
Gdzież tam ze mnie zwolennik, ja nawet nie zacząłem wybierać.
Gdzież tam ze mnie wyborca, ja nawet nie zacząłem głosować.
Gdzież tam ze mnie głosiciel, ja nawet nie zacząłem mieć.
Gdzież tam ze mnie posiadacz, ja nawet nie zacząłem być.
Gdzież tam ze mnie pożytek, ja nawet nie zacząłem dawać.
Gdzież tam ze mnie dawca, ja nawet nie zacząłem kochać.
[mr]
30.11.2018
Gdzież tam
LuxDei.pl


☙❤❧

Przestań/zacznij Przestań się bać, a zacznij wreszcie patrzeć.
Nie bądź duszą bojącą, lecz patrzącą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie widzieć.
Nie bądź duszą patrzącą, lecz widzącą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie słuchać.
Nie bądź duszą bojącą, lecz słuchającą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie słyszeć.
Nie bądź duszą słuchającą, lecz słyszącą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie ufać.
Nie bądź duszą zalęknioną, lecz ufającą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie wierzyć.
Nie bądź duszą bojącą, lecz wierzącą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie kochać.
Nie bądź duszą zalęknioną, lecz kochającą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie rozkwitać.
Nie bądź duszą bojącą, lecz rozkwitającą.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie owocować.
Nie bądź duszą bojącą, lecz owocującą.
Przestań się lękać, a zacznij wreszcie siebie umniejszać.
Nie bądź duszą zalęknioną, lecz maleńką.
Przestań się bać, a zacznij wreszcie miłować.
Nie bądź duszą bojącą, lecz najmnieszą.
[mr]
12.01.2019
Przestań/zacznij
LuxDei.pl


☙❤❧

Tyle — ile Tyle Miłosierdzia — ile Świętości.
Tyle Świętości — ile Sprawiedliwości.
Tyle Sprawiedliwości — ile Łaski.
Tyle Łaski — ile ufności.
Tyle ufności — ile Tajemnicy.
Tyle Tajemnicy — ile zawierzenia.
Tyle zawierzenia — ile wolności.
Tyle wolności — ile uległości.
Tyle uległości — ile duchowego oddania.
Tyle duchowego oddania — ile wielkoduszności.
Tyle wielkoduszności — ile niewystarczalności.
Tyle niewystarczalności — ile możliwości.
Tyle możliwości — ile Bóg zechce.
Tyle Bóg zechce — ile z Jego Woli.
Tyle Jego Woli — ile Prawdy.
Tyle Prawdy — ile Mądrości.
Tyle Mądrości — ile Piękna.
Tyle Piękna — ile Chwały.
Tyle Chwały — ile podobieństwa do Syna Bożego.
Tyle podobieństwa do Syna Bożego — ile szkody od innych.
Tyle szkody od innych — ile Twego, Panie, przyzwolenia.
Tyle Twego przyzwolenia — ile Miłości.
Tyle miłości — ile poznania.
Tyle poznania — ile przebaczenia.
Tyle przebaczenia — ile modlitwy.
Tyle modlitwy — ile przebudzenia.
Tyle przebudzenia — ile kontaktu ze światem.
Tyle kontaktu ze światem — ile obowiązku.
Tyle obowiązku — ile dusz najmniejszych.
Tyle dusz najmniejszych — ile zapomnienia o sobie.
Tyle zapomnienia o sobie — ile posłuszeństwa.
Tyle posłuszeństwa — ile błogosławieństwa.
Tyle błogosławieństwa — ile miłosierdzia.
Miłosierdzie Boże wielbię i o nie zabiegam, a wszystko inne — o tyle, o ile.
[mr]
25.08.2019


[...]

☙❤❧

Prawa autorskie

• GŁÓWNAMAPA ☕☕☕ e-KONTAKT & MEANDRYSKARBIECOSOBLIWOŚCIZADUMASACRUMSBMWWWDOWNLOAD ☺☺☺
REFLEKSJEZAMYŚLENIAMODLITWASUPLEMENTMEDYTACJETRYPTYKDARYSTROFYAFORYZMYMYŚLIRADOŚĆINSPIRACJE
PROCES IHSKONTEMPLACJEADORACJA NSADORACJA KRZYŻAADORACJA GPNMPFASCYNUJĄCYJAKBY W ZWIERCIADLE
GUADALUPENAJUMARTA ROBINZEITUNNIEZNISZCZALNIWOLNI OSTATECZNIE
WARTO PRZECZYTAĆ, POSŁUCHAĆ, OBEJRZEĆFILMOTEKA IFILMOTEKA IIVIDEOTEKAAROMAT PRAWDYFOTOKSIĄŻECZKA
TIMETE DEUMSZKOŁA PIĘKNEJ MODLITWYTAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJEUCHARYSTIA PRZEDSMAKIEM NIEBATAK NAM DOPOMÓŻ BÓG
SYNKRETOLOGIZMY NIEPORADNIK INTELEKTUALNO-DUCHOWY NIEUSTANNIK MODLITEWNO-MIŁOSNY PROKLAMACJA LuxDei.plLITURGIA


© 2007-19 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXIX

U nas, tj. na LuxDei.pl RODO nie ma zastosowania, a pliki cookies wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk związanych z liczbą
odwiedzin niniejszej witryny. Odwiedzając nas akceptujesz ten fakt. Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat cookies.
© 2007-19 Created & developed by J@cek Lewicki (under the inspiration of the Holy Spirit)

A.D. MMXIX